Έλη

Τα έλη είναι περιοχές της ξηράς στις οποίες λιμνάζουν μόνιμα αβαθή νερά τα οποία μπορούν να είναι γλυκά, αλμυρά ή υφάλμυρα με πυκνή βλάστηση. Η στάθμη του νερού αυξομειώνεται περιοδικά εξαιτίας της ξηρασίας ή των βροχοπτώσεων. Εντοπίζονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης, των ποταμών ή στις όχθες των λιμνών. Ο σχηματισμός τους οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κλίσης του εδάφους σε συνδυασμό με την ανικανότητα του να απορροφήσει το υπερκείμενο νερό. Η κατάταξη των ελών μπορεί να γίνει με βάση το βάθος, τη θερμική στρωμάτωση, το υπόστρωμα, την προέλευση του νερού, τη βλάστηση και την αλατότητα. εικόνα 1

Στην Κέρκυρα εκτός από το έλος Κουνουφάδι το οποίο είναι η συνέχεια της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη και το έλος της Γαϊδαράνας, στην περιοχή των πουλάδων, υπάρχουν αρκετοί ελώδεις σχηματισμοί μικρής μεν έκτασης σπουδαίας δε σημασίας για την βιοποικιλότητα. εικόνα 2

Η βλάστηση αυτών των κερκυραϊκών υγροτοπικών σχηματισμών μπορεί να είναι διαφόρων ειδών όπως
 > Αλοφυτική
 > Αμμόφιλη
 > Θαμνώδης/Δενδρώδης
 > Υγρολιβαδική
 > Υπερυδατική
 > Υφυδατική
εικόνα 3

Τα σπουδαιότερα φυτικά είδη
Τα σπουδαιότερα φυτικά είδη που φιλοξενούνται στις ελώδεις περιοχές της Κέρκυρας, είναι:
• Amophyla arenaria
• Arudo donax
• Crithmun maritimmum
• Erianthus ravennae
• Eucalyptus spp.
• Halimione portulacoides
• Juncus
• Nerium oleander
• Pistacia lentiscus
• Spartium junceum
• Tamarix spp
• Vitex agnus-castus
εικόνα 4

Τα σπουδαιότερα ζώα
Τα σπουδαιότερα ζώα που φιλοξενούνται στα κερκυραϊκά έλη είναι:
Θηλαστικά
• Lutra lutra
Πτηνά
• Ardeola ralloides
• Gallinula chloropus
• Egretta garzetta
Ερπετά
• Natrix natrix persa
• Argyroides nigropunctatus
• Mauremys rivulata
• Emys orbicularis
Αμφίβια
• Hyla arborea
• Pelophylax epeiroticus
Ψάρια
• Aphanius fasciatus
• Mugil cephalus
• Syngnathus abaster
• Valencia letourneuxi
• Gambusia sp

εικόνα 5

εικόνα 6

eloseloseloseloseloselos
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top