Λίμνες

Ως λίμνη ορίζεται η μικρή ή μεγάλη υδάτινη μάζα με νερό, που βρίσκεται συνήθως σε μία κλειστή γεωλογική λεκάνη στην επιφάνεια της γης, χωρίς να έχει άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα. Η ελεύθερη επιφάνεια των λιμνών δεν παρουσιάζει μια μέση σταθερή στάθμη γιατί εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες.Οι λίμνες φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία ζώων, φυτών και μικροοργανισμών. Είναι πλούσιες σε καρκινοειδή, υδρόβια έντομα, μαλάκια και σκώληκες, ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά. Στην Κέρκυρα υπάρχουν διάσπαρτα αρκετά λιμναία οικοσυστήματα τα οποία είναι μικρών διαστάσεων και τα περισσότερα από αυτά αποξηραίνονται την θερινή περίοδο. Τα σπουδαιότερα εξ' αυτών είναι η Γαυρολίμνη, η Κουνουπίνα, του Μπερτζάνου και η Βρωμολίμνη στον Ερημίτη.
Τύποι βλάστησης - Χλωρίδα

Οι τύποι βλάστησης των λιμναίων οικοσυστημάτων που επικρατούν είναι:

 • Αλοφυτική
 • Θαμνώδης / Δενδρώδης
 • Υγρολιβαδική
 • Υπερυδατική
 • Υφυδατική
 • Τα κυριότερα φυτικά είδη που υπάρχουν είναι:

 • Alisma lanceolatum
 • Calliergon cordifolium
 • Ceratophyllum submersum
 • Chara globularis
 • Fontinalis hypnoides
 • Mentha spp
 • Phoenix spp
 • Phragmites australis
 • εικόνα 1
 • Ranunculus spp
 • Veronica anagallis-aquatica
 • Carpinus betulus
 • Chara hellenica
 • Juncus spp
 • Ulmus spp
 • Vitex agnus-castus
 • Rubus spp
 • Arundo donax
 • Ruppia maritima
 • Typha spp
 • Scirpus spp
 • Pistacia lentiscus
 • Laurus nobilis
 • Πανίδα

  Τα κυριότερα είδη ζώων που φιλοξενούνται στον υγρότοπο είναι:

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 • Lutra lutra
 • Talpa spp
 • Martes foina
 • ΠΤΗΝΑ

 • Gallinula chloropus
 • Larus spp
 • Ardea cinerea
 • Ardea alba
 • ΑΜΦΙΒΙΑ

 • Pelophylax epeiroticus
 • Lissotriton vulgaris
 • Triturus carnifex
 • ΕΡΠΕΤΑ

 • Lacerta trilineata
 • εικόνα 2
 • Algyroides nigropunctatus
 • Malpolon monspessulanus
 • Typhlops vermicularis
 • Natrix natrix persa
 • ΨΑΡΙΑ

 • Carassius spp
 • Gambusia spp
 • limneslimnes
  © 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
  εικόνα
  top