Λιμνοθάλασσες

Λιμνοθάλασσα ονομάζεται μια έκταση με ρηχά νερά που συνήθως χωρίζεται από τη γειτονική θαλάσσια περιοχή με μια λωρίδα άμμου. Στις λιμνοθάλασσες απορρέουν τα όμβρια ύδατα της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα ύδατα πηγών. Τα γλυκά νερά αναμιγνύονται με το νερό της θάλασσας που εισέρχεται στη λιμνοθάλασσα από ειδικά στόμια επικοινωνίας ή/και από τους κυματισμούς. Για τον λόγον αυτόν, το νερό των λιμνοθαλασσών είναι υφάλμυρο και οι οργανισμοί που ζούνε σε αυτό το ιδιαίτερο οικοσύστημα ονομάζονται ευρύαλοι. εικόνα 1

Οι λιμνοθάλασσες αποτελούν ιδιαίτερα παραγωγικά υδάτινα οικοσυστήματα και σημαντικά αλιευτικά κέντρα. Τα κυριότερα ψάρια που ζουν σε αυτές είναι η τσιπούρα, το λαβράκι το χέλι και διάφορα είδη κεφάλου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και των μεταναστευτικών περιόδων πολλά πουλιά σταματούν στον υγρότοπο για να ξεκουραστούν ή/και να τραφούν. εικόνα 2


Κερκυραϊκές λιμνοθάλασσες
Οι κερκυραϊκές λιμνοθάλασσες είναι :
 • η Αντινιώτη,
 • η Κορισσίων,
 • η Χαλικιοπούλου,
 • η Άκολη στον Ερημίτη
 • ορισμένοι μικροί λιμνοθαλάσσιοι σχηματισμοί στις Αλυκές Λευκίμμης
 • εικόνα 3

  Οι λιμνοθάλασσες Κορισσίων, Αντινιώτη και πρώην Αλυκών Λευκίμμης είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας natura 2000, ενώ τμήμα της λιμνοθάλασσας Χαλικιοπούλου προστατεύεται από το δίκτυο προστασίας natura 2000 της παράκτιας περιοχής Κανόνι-Μεσσογγή. εικόνα 4


  Τύποι βλάστησης - χλωρίδα
  Οι τύποι βλάστησης που επικρατούν στα λιμνοθαλάσσια οικοσυρτήματα είναι:
 • Αλοφυτική
 • Αμμόφιλη
 • Θαμνώδης/Δενδρώδης
 • Υγρολιβαδική
 • Υπερυδατική

 • Τα κύρια είδη χλωρίδας που επικρατούν είναι:
 • Salicornia spp
 • Arundo donax
 • Juncus spp
 • Phragmites australis
 • Pistacia lentiscus
 • Salix spp
 • Tamarix spp
 • Πανίδα

  Στην πανίδα των λιμνοθαλασσών περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδη:

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 • Lutra lutra
 • ΠΤΗΝΑ

 • Acrocephalus scirpaceus
 • Alcedo atthis
 • Anas acuta
 • Anas clypeata
 • Anas penelope
 • Anas querquedula
 • Ardea cinerea
 • Ardea purpurea
 • Ardeola ralloides
 • Aythya ferina
 • Aythya nyroca
 • Calidris ferruginea
 • Circus aeruginosus
 • Egretta alba
 • Egretta garzetta
 • Fulica atra
 • Himantopus himantopus
 • Recurvirostra avosetta
 • Tadorna tadorna
 • Tringa glareola

 • ΨΑΡΙΑ

 • Mugil cephalus
 • Dicentrarchus labrax
 • Sparus aurata
 • Anguilla anguilla

 • [Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προστατευμένες Περιοχές και Πρωτογενής Τομέας.]
  limnothalassalimnothalassalimnothalassalimnothalassa
  © 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
  εικόνα
  top