Δίκτυο Προστασίας natura 2000

Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και έλος Κουνουφάδι
corfu view view
corfu view view
κύριο
φορείς (ΕΜΠ, τράπεζα,Φιλότη)
Χλωρίδα / Πανίδα
καταγραφή χλωρίδας/πανίδας
Θέση Υγροτόπου:ΒΑ του νησιού της Κέρκυρας
Συνολική Έκταση Υγροτόπου:990 στρέμματα.
(η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη είναι 400 στέμματα ενώ το έλος Κουνουφάδι φτάνει τα 590 στρέμματα.
Ενταγμένη στο Δίκτυο προστασίας ΦΥΣΗ 2000, με κωδικό GR 2230001 SCI/SPA (SCI=χώρος κοινοτικής σημασίας, SPA=χώρος ειδικής σημασίας για την ορνιθοπανίδα).
Κύριοι τύποι οικοτόπων:
1150 Παράκτιες Λιμνοθάλασσες
72ΑΟ Καλαμιώνες
Επικρατούσα Βλάστηση: Υπερυδατική (Phragmites australis)
Η λιμνοθάλασσα λειτουργεί σαν Ιχθυοτροφείο εκτατικής μορφής.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς λιμνοθάλασσας: Δημοτική ιδιοκτησία.
Κυριότερα Αλιεύματα:
Τσιπούρα
Λαβράκι
Κέφαλοι
Μαυράκια
Γοβιοί
Χέλια
Γαρίδες
Καβούρια
Ιδιοκτησιακό καθεστώς λιμνοθάλασσας: Δημοτική ιδιοκτησία.
Διάθεση Αλιευμάτων:
Τοπική αγορά
πόλη της Κέρκυρας
εξωτερικό (τα χέλια)
Σύμφωνα με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΦΙΛΟΤΗ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ, ο συγκεκριμένος υγρότοπος βρίσκεται στις βόρειες ακτές της νήσου Κέρκυρας και θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικός εξαιτίας του προστατευόμενου είδους Lutra lutra το οποίο έχει αναφερθεί από την περιοχή αλλά και γενικότερα για την οικολογική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία ενδιαιτημάτων (λίμνη, παρόχθιοι καλαμιώνες, λιβάδια, έλη, αμμώδεις παραλίες, φρυγανότοποι, κτλ.) και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις δεν έχουν ακόμη επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του οικοσυστήματος. Μια τέτοια περιοχή, επομένως, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για ένα νησί, όπως αυτό της Κέρκυρας, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και κατά συνέπεια έντονη οικοδομική δραστηριότητα.
Στην περιοχή αυτή ο υγρότοπος και οι γειτονικού βιότοποι διατηρούνται ακόμη σε καλή κατάσταση.
Στον τύπο ενδιαιτήματος Νο7 (έλη, βάλτοι, υγρόφιλη βλάστηση) οι καλαμιώνες καταλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές.
Η προστασία και η αειφόρος διαχείριση της περιοχής αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην προστασία της άγριας ζωής αλλά και στην οικονομική ανάπτυξή της (αλιεία, αναψυχή, οικοτουρισμός). Όσο καθυστερεί η λήψη νομικών μέτρων για την προστασία της περιοχής τόσο και θα αυξάνονται οι κίνδυνοι για το περιβάλλον της περιοχής.
Από τα είδη χλωρίδας και πανίδας που θεωρούνται ως σημαντικά και δίνονται στην ενότητα 3.3 με την ένδειξη (Motivasion) D, μνημονεύονται τα παρακάτω και για τους εξής λόγους:
Pancratium maritimum
Το Pancratium maritimum είναι ένα πανέμορφο είδος των παραλιακών αμμοθινών, το οποίο όμως σήμερα κινδυνεύει εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται ο βιότοπός του από τον τουρισμό και των δραστηριοτήτων αναψυχής
corfu view view
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα ορχειοειδή (είδη των γενών Opphrys , Orchis και Serapias) που χαρακτηρίζονται όχι μόνο από ομορφιά αλλά και ενδιαφέρουσαβιολογία.
Lutra lutra
Από πανιδικής σκοπιάς το κύριο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τόπο εστιάζεται στην ύπαρξη της Βίδρας (Lutra lutra). Πράγματι ο τοπικός πληθυσμός της βίδρας, αν και σχετικά μικρός, αξιολογείται μεταξύ των ακμαιότερων της Κέρκυρας και γι΄αυτό τον λόγο απαιτεί και ιδιαίτερη προσοχή.
corfu view view
Emys orbicularis και Mauremys caspica
Οι δύο τελματοχελώνες του τόπου αυτού (Emys orbicularis και Mauremys caspica) είναι σημαντικά πανιδικά στοιχεία, χαρακτηριστικά των υγροτόπων της Μεσογείου
corfu view view
Τα τρία παραπάνω ζωικά taxa (η Lutra lutra, η Emys orbicularis και η Mauremys caspica) μαζί με το φίδι Elaphe quatrolineata και τα ψάρια Valencia hispanica και Aphanius fasciatus περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ EEC (Πεδίο 3.2).
Σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη το είδος Valencia hispanica στη ΝΔ Βαλκανική (Αλβανία και Ελλάδα) ταξινομείται με το όνομα Valencia letourneuxi. Εκτός από αυτά τα έξι (6) είδη της Οδηγίας, ένδεκα (11) ακόμη taxa σπονδυλωτών, με εξαίρεση τα πτηνά που έχουν βρεθεί σε αυτόν τον τόπο, περιλαμβάνονται στα Πεδία 3.3 και 3.4 ως «Άλλα Σημαντικά» και «Ελληνικά σημαντικά Είδη» αντίστοιχα. Μεταξύ αυτών το ψάρι Knipowitschia goerneri είναι ένα απειλούμενο είδος, ενδημικό της Κέρκυρας.
Όλα τα υπόλοιπα δέκα (10) vtaxa προστατεύονται από την Συνθήκη της Βέρνης και έτσι σημειώνονται με το κίνητρο C. Εκτός από τον βάτραχο Rana ridibunda και το κουνάβι Martes foina, αυτά τα 10 taxa δέχονται επίσης το κίνητρο D (Motivasion), επειδή εμπίπτουν σε έναν ή δύο από τους ακόλουθους λόγους:
  1. Προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981 (οι μόνες εξαιρέσεις είναι ο βάτραχος Rana epeirotica και η σαύρα Ablepharus kitaibelii).
  2. Ο βάτραχος Rana epeirotica και οι σαύρες Algyroides nigropunctatus, Podarcis taurica ionica είναι ενδημικά της Δυτικής και Νοτιδυτικής Βλκανικής, και,
  3. Ο βάτραχος Hyla arborea και η σαύρα Ablepharus kitaibelii αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Προγράμματος CORINE-biotopes.

Η βιοποικιλότητα αυτού του τόπου αυξάνει λόγω της ύπαρξης μιας ενδιαφέρουσας ορνιθοπανίδας η οποία περειλαμβάνει απειλούμενα υδρόβια και παρυδάτια καθώς και αρπακτικά είδη (π.x. Ardea purpurea και Circus aeruginosus).
Τα ασπόνδυλα είδη που αναφέρονται στο πεδίο 3.3 με κίνητρο C προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης.
Τα ασπόνδυλα είδη που αναφέρονται στα πεδία 3.3 και 3.4 με κίνητρο D προστατεύονται από το ελληνικό Π.Δ. 67/1981 εκτός από το είδος Everes argiades που περιέχεται στη λίστα των «Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe”. Τα είδη Anthocharis damone και Pieris krueperi περιέχονται επίσης σε αυτήν την λίστα. Το είδος Heodes alciphron προστατεύεται από την Ερυθρά Λίστα της IUCN και το Pieris ergane περιέχεται στο “Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Το είδος Satyrnia pyri προστατεύεται από την Ερυθρά Λίστα IUCN και την “European Red List of Globally Threatenad Animals and Plants” και περιέχεται στο «Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates».
corfu view view
ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Aetheorhiza bulbosaΑιθεόριζα η βολβώδηςSpanou et. al. (2006)
2Anthemis peregrinaΑνθεμίςSpanou et. al. (2006)
3Apium graveolensΣέλινοHansen (1982)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
4Arundo donaxΚαλαμιάΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκηn(2010)
5Atriplex pρostrataSpanou et. al. (2006)
6Brassica geniculataΚράμβη η μέλαινα Spanou et. al. (2006)
7Bromus tectorumSpanou et. al. (2006)
8Cakile maritimaSpanou et. al. (2006)
9Calystegia soldanellaSpanou et. al. (2006)
10Carpinus betulusΓαύροςΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
11Coridothymus capitatusΚεφαλοθύμαροSpanou et. al. (2006)
12Cota tinctoriaΑνθεμίς η βαφικήSpanou et. al. (2006)
13Echinophora spinosaSpanou et. al. (2006)
14Elymus farctusSpanou et. al. (2006)
15Erodium cicutariumSpanou et. al. (2006)
16Eucalyptus sp.ΕυκάλυπτοςΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
17Euphorbia paraliasSpanou et. al. (2006)
18Euohorbia terracinaSpanou et. al. (2006)
19Glaucium flavumΚίτρινη παπαρούνα 1. Spanou et. al. 2006
2. Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
20Halimione portulacoidesΘαλάσσια ΓλυστρίδαSpanou et. al. (2006)
21Heliotropium dolosumSpanou et. al. (2006)
22Hordeum murinumΑγριοκρίθαροSpanou et. al. (2006)
23Juncus sp.ΓιούγκοςΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
24Limbarda crithmoidesSpanou et. al. (2006)
25Lotus cytisoidesSpanou et. al. (2006)
26Matthiola tricuspidataΜατθιόλα η τρικέρατηSpanou et. al. (2006)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
27Medicago littoralisΜηδική η παραθαλάσσιοςSpanou et. al. (2006)
28Ononis variegataSpanou et. al. (2006)
29Opuntia ficus-indicaΦραγκοσυκιά(Παυλοσυκιά)Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
30Otanthus maritimusΏτανθος ο παράλιοςSpanou et. al. 2006
31Pancratium maritimumΚρίνος της θάλασσας1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et. Al. (1994)
3. Spanou et. al. (2006)
4. Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
32Phragmites australisΚαλάμιΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
33Pistacia lentiscusΣχοίνοςSpanou et. al. (2006)
34Plantago lagopusΛαγοπόδαροSpanou et. al. (2006)
35Platanus orientalisΑνατολικός πλάτανοςΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
36Polygonum maritimumSpanou et. al. (2006)
37Pseudorlaya pumilaSpanou et. al. (2006)
38Salsola kaliSpanou et. al. (2006)
39Sarcocomia fruticosaSpanou et. al. (2006)
40Sporobolus pungensSpanou et. al. (2006)
41Tamarix sp.Ταμαρίς ή Αλμυρίκι1. Xavier Gremillet (1992)
2. Κ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
42Typha sp.ΤύφαΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
43Verbascum sinuatumΦλώμοςSpanou et. al. (2006)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
44Xanthium strumariumΑγριομελιτζάνα Spanou et. al. (2006)
45Salicornia spΑρμυρήθραΙόνιο Πανεπιστήμιο, Βάση Δεδομένων Προγράμματος BIG (2015)
corfu view view
ΑΓΡΙΕΣ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Ophrys atticaΟφρύς η αττική1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
2Ophrys bertolonii1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
3Ophrys bombylifloraΟφρύς η βοβυλανθής1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
4Ophrys ferrum - equinumΟφρύς η πεταλοειδής1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
5Ophrys fusca1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
6Ophrys Gottfriediana1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
7Ophrys scolopax cornuta1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
8Ophrys sphegodes1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
9Ophrys spruneriΟφρύς του Σπρούνερ1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
10Orchis laxifloraΚόρη της Λαμπρής 1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
11Orchis morioΣαλέπι1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
12Orchis papilionacea1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
13Serapias cordigeraΣεράπια η καρδιοφόρος1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
3. Georgiadis et. Al. 1994
14Serapias linguaΣεράπια η γλωσσόμορφη (γλωσσάκι)1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
15Serapias neglecta ionica1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
16Serapias parviflora1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
17Serapias vomeracea laxiflora1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
18Serapias vomeracea vomeracea1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Lutra lutraΕυρωπαϊκή ενυδρίδα1.Ruiz-Olmo (2006)
2.Xavier Gremillet (1992)
3.Georgiadis et al. (1994)
2Martes foinaΠετροκούναβο Κουνάβι1.Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
3Talpa spΤυφλοπόντικαςΘ. Γιαννακάκης, Κ. Παραγκαμιάν, Ν. Γεωργιάδης,
Δ. Πουρσανίδης, Φ. Βρεττού & Α. Καρδαμάκη (2010)
4Chiropterae spΝυχτερίδαXavier Gremillet (1992)
5Vulpes vulpesΚόκκινη αλεπούXavier Gremillet (1992)
ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1TaxhybaptusruficollisΝανοβουτηχτάραXavier Gremillet (1992)
2PhalacrocoraxcarboΚορμοράνοςXavier Gremillet (1992)
3Botaurus stellarisΤρανομουγκάνα1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
4Ixobrychus minutusΝανομουγκάνα1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
5Ardeola ralloidesΚρυπτοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
6Egretta garzettaΛευκοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
7Ardea cinereaΣταχτοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994
8Ardea purpureaΠορφυροτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
9Anas PenelopeΣφυριχτάριXavier Gremillet (1992)
10Anas platyrhynchosΠρασινοκέφαλη πάπιαGeorgiadis et al. (1994)
11Anas querquedulaΣαρσέλαGeorgiadis et al. (1994)
12Cuculus canorusΚούκοςGeorgiadis et al. (1994)
13Circus aeruginosusΚαλαμόκυρκος1.Xavier Gremillet (1992)
2.Georgiadis et al. (1994)
14Circus cyaneusΒαλτόκυρκοςXavier Gremillet (1992)
15AccipiternisusΞεφτέριXavier Gremillet (1992)
16ButeobuteoΠοντικοβαρβακίναXavier Gremillet (1992)
17FalcotrinnunculusΒραχοκιρκίνεζοXavier Gremillet (1992)
18Falco vespertinusΜαυροκιρκίνεζο1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
19Falco subbuteoΔενδρογέρακας1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
20Coturnix coturnixΟρτύκιXavier Gremillet (1992)
21RallusaquaticusΝεροκοτσέλαXavier Gremillet (1992)
22GallinulachloropusΝεροπουλάδαXavier Gremillet (1992)
23Fulica atraΦαλαριδα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
24Pluvialis squatarolaΑργυροπούλι1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
25Vanellus vanellusΚαλημάναGremilletXavier (1992)
26Calidris minutaΝανοσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
27Calidris ferrugineaΔρεπανοσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
28Calidris alpineΛασποσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
29Calidris temminckiiΣταχτιά Νανοσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
30Gallinago gallinagoΜπεκατσίνιXavier Gremillet (1992)
31Scolopax rusticolaΜπεκάτσαXavier Gremillet (1992)
32Larus ribundaΚαστανοκεφαλόγλαροςXavier Gremillet (1992)
33Larus fuscusΜελανόγλαροςXavier Gremillet (1992)
34Larus cachinnaΘυελόγλαροςXavier Gremillet (1992)
35Larus audouiniiΑιγαιόγλαρος1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
36Chlidonias sp.Γλαρόνια1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
37Columba palumbusΦάσσαXavier Gremillet (1992)
38Streptopelia decaoctoΔεκοχτούραXavier Gremillet (1992)
39Streptopelia turturΤρυγόνι1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
40Otus scopsΓκιώνηςXavier Gremillet (1992)
41Apus apusΜαυροσταχτάραXavier Gremillet (1992)
42Apus melbaΒουνοσταχτάραXavier Gremillet (1992)
43Alcedo atthisΑλκυόναXavier Gremillet (1992)
44Merops apiosterΜελισσοφάγοςXavier Gremillet (1992)
45Galerida cristataΚατσουλιέρηςXavier Gremillet (1992)
46Lullula arboreaΔενδροσταρήθραXavier Gremillet (1992)
47Alauda arvensisΣταρήθραXavier Gremillet (1992)
48Riparia ripariaΟρθοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
49Hirundo rusticaΣταυλοχελίδονο1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
50Hirundo dauricaΜιλτοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
51Delichon urbicaΛευκοχελίδονο1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
52Anthus pratensisΛιβαδοκελάδαXavier Gremillet (1992)
53Motacilla flavaΚιτρινοσουσουράδα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
54Motacilla cinereaΣταχτοσουσουράδα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
55Motacilla albaΛευκοσουσουράδα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
56Troglodytes troglodytesΤρυποφράχτηςXavier Gremillet (1992)
57Prunella modularisΘαμνοψάλτηςXavier Gremillet (1992)
58Erithacus rubeculaΚοκκινολαίμης1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
59Luscinia megarhynchosΑηδόνιXavier Gremillet (1992)
60Phoenicurus ochrurusΚαρβουνιάρηςXavier Gremillet (1992)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
61Saxicola rubetraΚαστανολαίμηςXavier Gremillet (1992)
62Saxicola torquataΜαυρολαίμηςXavier Gremillet (1992)
63Oenanthe oenantheΣταχτοπετρόκληςXavier Gremillet (1992)
64Monticola solitariesΓαλαζοκότσυφαςXavier Gremillet (1992)
65Turdus merulaΚότσυφαςXavier Gremillet (1992)
66Turdus pilarisΚεδρότσιχλαXavier Gremillet (1992)
67Turdus philomelosΚελαηδότσιχλαXavier Gremillet (1992)
68Actitis hypoleucosΠοταμότρυγγαςXavier Gremillet (1992)
69Turdus iliacusΚοκκινότσιχλαXavier Gremillet (1992)
70Turdus viscivorusΤσαρτσάραXavier Gremillet (1992)
71Cettia cettiΨευταηδόνιXavier Gremillet (1992)
72Cisticola juncidisΚιστικόληXavier Gremillet (1992)
73Acrocephaqlus scirpaceusΚαλαμοποταμίδαXavier Gremillet (1992)
74Acrocephalus arundinaceusΤσιχλοποταμίδαXavier Gremillet (1992)
75Acrocephalus schoenobaenusΒουρλοποταμίδαXavier Gremillet (1992)
76Sylvia atricapillaΣταφιδοτσιριβάκοςXavier Gremillet (1992)
77Sylvia melanocephalaΜαυροτσιριβάκοςXavier Gremillet (1992)
78Sylvia communisΘαμνοτσιροβάκοςXavier Gremillet (1992)
79Phylloscopus collybitaΔενδροφυλλοσκόποςXavier Gremillet (1992)
80Muscicarpa striataΣταχτομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
81Ficedula albicollisκρικομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
82Ficedula hypoleucaμαυρομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
83Panurus biarmicusΜουστακαλήςXavier Gremillet (1992)
84Parus caeruleusΓαλαζοπαπαδίτσαXavier Gremillet (1992)
85Parus majorΚαλόγεροςXavier Gremillet (1992)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
86Oriolus oriolusΣυκοφάγοςXavier Gremillet (1992)
87Lanius senatorΚοκκινοκεφαλάςXavier Gremillet (1992)
88Lanius collurioΑετομάχοςGeorgiadis et al. (1994)
89Lanius minorΣταχτοκεφάλαςGeorgiadis et al. (1994)
90Garrulus glandariusΚίσσαXavier Gremillet (1992)
91Pica picaΚαρακάξαXavier Gremillet (1992)
92Corvus monedulaΚάργαXavier Gremillet (1992)
93Corvus corone cornixΣταχτοκουρούναXavier Gremillet (1992)
94Corvus coraxΚοράκιXavier Gremillet (1992)
95Sturnus vulgarisΨαρόνιXavier Gremillet (1992)
96Passer domesticusΣπιτοσπουργίτηςXavier Gremillet (1992)
97Fringilla coelebsΣπίνος1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
98Serinus serinusΣκαρθάκιXavier Gremillet (1992)
99Carduelis chlorisΦλώροςXavier Gremillet (1992)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
100Carduelis carduelisΚαρδερίναXavier Gremillet (1992)
101Carduelis cannabinaΚοκκινόσπιζαXavier Gremillet (1992)
102Emberiza schoenictusΚαλαμοτσίχλονοXavier Gremillet (1992)
103Emberiza melanochephalaΚρασοπούλι1. Xavier Gremillet (1992)
2. Georgiadis et al. (1994)
104Miliaria calandraΓαλιάνδραXavier Gremillet (1992)
105Hieraaetus fasciatusΣπιζαετόςGeorgiadis et al. (1994)
106Philomachus pugnaxΜαχητήςGeorgiadis et al. (1994)
107Himantopus himantopusΚαλαμοκανάςGeorgiadis et al. (1994)
108Tringa glareolaΛασπότρυγγαςGeorgiadis et al. (1994)
109Tringa nebulariaΠρασινοσκέληςGeorgiadis et al. (1994)
110Riparia ripariaΟχθοχελίδονοGeorgiadis et al. (1994)
111Podiceps nigricollisΜαυροβουτηχτάριGeorgiadis et al. (1994)
112Cygnus olorΚύκνοςΙόνιο Πανεπιστήμιο, Βάση Δεδομένων Προγράμματος BIG (2015)
ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Ablepharus kitaibeliiΑβλέφαρος1.Razzetti et al. (2006)
2. Georgiadis et al. (1994)
2Algyroides nigropunctatusGeorgiadis et al. (1994)
3Elaphe quatuorlineataΛαφιάτηςGeorgiadis et al. (1994)
4Eurotestudo hermanniΜεσογειακή χελώνα1.Tόth et al. (2002)
2.Razzetti et al. (2006)
5Lacerta trilineataΤρανόσαυρα1.Θ. Γιαννακάκης, Κ. Παραγκαμιάν,
Ν. Γεωργιάδης, Δ. Πουρσανίδης, Φ. Βρεττού & Α. Καρδαμάκη (2010)
2. Tόth et al. (2002)
3. Razzetti et al. (2006)
4. Georgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
6Lacerta viridisΠράσινη σαύραRazzetti et al. (2006)
7Mauremys caspicaΠοταμοχελώναXavier Gremillet (1992)
8Mauremys rivulataΝεροχελώνα ή Γραμμωτή νεροχελώναGeorgiadis et al. (1994)
9Natrix natrixΝερόφιδοGeorgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
10Platyceps najadumΣαΐταGeorgiadis et al. (1994)
AMΦΙΒΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Hyla arboreaΕυρωπαϊκός δενδροβάτραχοςGeorgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
2Pelophylax epeiroticusΗπειρωτικός βάτραχοςΘ. Γιαννακάκης, Κ. Παραγκαμιάν,
Ν. Γεωργιάδης, Δ. Πουρσανίδης, Φ. Βρεττού & Α. Καρδαμάκη (2010)
3Rana dalmatinaΕυκίνητος βάτραχος1.Tόth et al. (2002)
2.Razzetti et al. (2006)
ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Alphanius fasciatusGeorgiadis et al. (1994)
2Mugil cephalusΚέφαλοςΚ. Παραγκαμιάν & Α. Καρδαμάκη (2010)
3Syνgnathus abasterGeorgiadis et al. (1994)
4Valencia letourneuxiGeorgiadis et al. (1994)
5Anguilla AnguillaΧέλιΝομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας (1992)
6Dicentrarchus labraxΛαβράκιΝομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας (1992)
7Sparus aurataΤσιπούραΝομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας (1992)
8Diplodus SargusΣαργόςΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
9Mugil capitoΜαυράκιΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
10Gobius spΓοβιόςΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
11Solea spΓλώσσαΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
12Carcinus spΚαβούριΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
13Callinectes sapidusΜπλε καβούριΙόνιο Πανεπιστήμιο, Βάση Δεδομένων Προγράμματος BIG (2015)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
14Venus spΑχιβάδαΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
15Mytilus edulisΜύδιΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Callimorpha quadripunctariaΠεταλούδα της ΡόδουGeorgiadis et al. (1994)
corfu view view
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
2Lycaena alciphronGeorgiadis et al. (1994)
3Papilio alexanorGeorgiadis et al. (1994)
4Zerynthia polyxenaGeorgiadis et al. (1994)
5Anthocharis damoneGeorgiadis et al. (1994)
6Colias alfacariensisGeorgiadis et al. (1994)
7Pieris erganeΠιερίς η ΕργάνηGeorgiadis et al. (1994)
8Saturnia pyriGeorgiadis et al. (1994)
ΠΗΓΕΣ:
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Περιοχές Νatura 2000
2.Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τράπεζα στοιχείων για την Ελληνική Φύση-Φιλότης
3.Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων, Καταγραφή των Ελληνικών Υγροτόπων
4.WWF Ελλάς, www.oikoskopio.gr
5.Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
6.Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Βάση Δεδομένων Προγράμματος BIG
7.Νομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κ Θρησκευμάτων

κέντρο περιβαντολλογικής εκπαίδευσης θιναλίων
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top