Δίκτυο Προστασίας natura 2000

Λιμνοθάλασσα Κορισσίων
corfu view view
corfu view view
κύριο
στοιχεία - κείμενο
καταγραφή χλωρίδας/πανίδας
Αρχαιολογική θέση Ίσσου
Θέση Υγροτόπου:ΝΔ του νησιού της Κέρκυρας
Συνολική Έκταση Υγροτόπου:5.500 στρέμματα.
Ενταγμένη στο Δίκτυο προστασίας ΦΥΣΗ 2000, με κωδικούς GR2230001 κ' GR2230007, SCI/SPA (SCI=χώρος κοινοτικής σημασίας, SPA=χώρος ειδικής σημασίας για την ορνιθοπανίδα).
Η λιμνοθάλασσα λειτουργεί σαν Ιχθυοτροφείο εκτατικής μορφής.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς λιμνοθάλασσας: Δημοτική ιδιοκτησία.
Κυριότερα Αλιεύματα:
Τσιπούρα
Λαβράκι
Κέφαλοι
Μαυράκια
Χέλια
Καβούρια
Ιδιοκτησιακό καθεστώς λιμνοθάλασσας: Δημοτική ιδιοκτησία.
Διάθεση Αλιευμάτων:
Τοπική αγορά
εξωτερικό (τα χέλια)
Βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Κέρκυρας και θεωρείται μεγάλης σημασίας, όχι μόνο ως υγρότοπος αλλά και εξαιτίας της μεγάλης βιολογικής και αισθητικής αξίας των αμμωδών παραλιών που βρίσκονται κοντά στη λιμνοθάλασσα. Στις παραλίες αυτές και κυρίως στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής εμφανίζεται το μοναδικό για την περιοχή δάσος κέδρων καθώς και οι πετρόμορφες αμμοθίνες που δημιουργούν ένα μοναδικό ως προς την αισθηυική τοπίο.
Η περιοχή του τόπου περιλαμβάνει τη λίμνη Κορισσίων (τη μεγαλύτερη της Κέρκυρας), τις παρόχθιες περιοχές της λίμνης, καθώς και τις παράκτιες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται πό διάφορους τύπους μεσογειακής βλάστησης. Μεταξύ αυτών μπορούν να αναφερθούν:
1. Η φυτοκοινωνία Crucianelletum maritimae η οποία εμφανίζει το ανατολικότερο όριο εμφάνισής της στην περιοχή αυτή (τη μοναδική στην Ελλάδα), και
2. Οι συστάδες Κέδρων (Juniperus phoenicea) που αναπτύσσονται στις αμμώδεις παραλίες της περιοχής, οι οποίες φαίνεται να είναι υπολείμματα ενός τέτοιου μεγαλύτερου δάσους που υπήρχε παλαιότερα στη νήσο.
Χαρακτηριστικό του τόπου είναι επίσης οι πετροποιημένοι αμμόλοφοι που ήδη αναφέρθηκαν. Το πιο σημαντικό τμήμα της περιοχής φαίνεται να είναι μια λωρίδα ξηράς η οποία διαχωρίζει τη Λίμνη Κορισσίων από τη θάλασσα (μεταξύ της τοποθεσίας Γκαρζίκι και της αρχής της παραλίας του Αγίου Γεωργίου). Η περιοχή αυτή είναι ένα σύνθετο ενδιαφέρον και σχεδόν αδιατάρακτο φυσικό οικοσύστημα, ένα από τα λίγα που απόμειναν στη νήσο Κέρκυρα, η οποία στο σύνολό της έχει τόσο πολύ επηρεαστεί από τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια.
Η Λίμνη Κορισσίων, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα σύνθετο, και λίγο πολύ καλά διατηρημένο, οικοσύστημα μεγάλης αισθητικής, βιολογικής και κατά συνέπεια οικονομικής αξίας. Πολύ δε περισσότερο αφού απαντά σε ένα νησί, όπως η Κέρκυρα, με έντονα επηρεασμένο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Ως ο κυριότερος υγρότοπος στη νήσο η Λίμνη Κορισσίων είναι ένας σημαντικός τόπος για την προστασία της άγριας ζωής και ιδιαίτερα α) της ορνιθοπανίδας β) του προστατευόμενου είδους Lutra lutra (βίδρα) και γ) τη διατήρηση των τύπων αυτοφυούς βλάστησης που υπάρχουν στην περιοχή. Ένα καθεστώς αποτελεσματικής περιβαλλοντικής προστασίας για την περιοχή φαίνεται απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή χρειάζεται λεπτομερέστερη μελέτη προκειμένου να αναπτυχθούν προγράμματα προς την κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η παρουσίας αντιπροσώπων κωνοφόρων ως στοιχείων μεσογειακού τύπου βλάστησης χαμηλών υψομέτρων δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο και συνήθως υπάρχουσες συστάδες κέδρων (Juniperus phoenica) θεωρούνται ως υπολείμματα παλαιότερων εκτεταμένων τέτοιων δασών. Πολύ δε περισσότερο αφού τέτοιες συστάδες, όπως αυτές που εμφανίζονται στην περιοχή Κορισσίων, είναι σχετικά σπάνιες στην Ελλάδα.
Η παρουσία, σήμερα, της βίδρας L. lutra στη Λίμνη Κορισσίων είναι αβέβαιη. Η τελευταία αξιόπιστη παρατήρηση αυτού του απειλούμενου στην Ελλάδα θηλαστικού (κατηγορία “Τρωτά”, σύμφωνα με το ελληνικό βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων) έγινε το 1986. Αν το είδος εξακολουθεί να υπάρχει στη λίμνη (υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες) θα αντιπροσωπεύεται από λίγα μόνο άτομα. Από τα υπόλοιπα σπονδυλωτά της περιοχής (εκτός των πουλιών) τρία είδη χελωνών και δύο ψαριών περιλαμβάνονται, όπως και η βίδρα, στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC (Πεδίο 3.2).
Το ψάρι Valencia hispanica στη ΝΔ Βαλκανική αποδίδεται σύμφωνα με τον Οικονομίδη με το έγκυρο όνομα V. letourneuxi. Είκοσι ακόμη taxa αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών από εκείνα που καταγράφηκαν στην περιοχή εντάχθηκαν στα Άλλα Σημαντικά ή Ελληνικά Σημαντικά Είδη. Από αυτά, το τσακάλι Canis aureus απειλείται στην Ελλάδα (κατηγορία κινδύνου “Τρωτά”) και είναι πολύ σπάνιο στην Κέρκυρα, που μαζί με τη Σάμο είναι ίσως τα μόνα ελληνικά νησιά που διατηρούν ακόμη μικρούς πληθυσμούς τσακαλιού. Επίσης, το ψάρι Knipowitschia goerneri, ένα τοπικό ενδημικό taxon, θεωρείται ως “Κινδυνεύον”. Με εξαίρεση αυτό το ψάρι, τα υπόλοιπα 19 taxa προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και επομένως δέχονται το κίνητρο C. Το ίδιο κίνητρο δίνεται δίνεται στο φίδι Eryx jaculus, επειδή επιπλέον προστατεύεται και από τη Συνθήκη CITES. Τα πιο πολλά από τα taxa που σημειώνονται με C δέχονται επίσης και το κίνητρο D επειδή προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, με εξαίρεση τα Rana epeirotica, R. ridibunda, Ophisaurus apodus, Typhlops vermicularis, Eryx jaculus, Vipera ammodytes και Martes foina, όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Επιπλέον, το κίνητρο D δίνεται στο βάτραχο Rana dalmatina και στα φίδια Elaphe longissima και Natrix tessellata, επειδή αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Προγράμματος CORINE-Biotopes. Τέλος, το κίνητρο D δίνεται σε τέσσερα taxa ενδημικά των Βαλκανίων: στο βάτραχο Rana epeirotica, στις σαύρες Algyroides nigropunctaus και Podacris taurica ionica και το φίδι Coluber gemonensis.
 1. Ορνιθοπανίδα: Στην πανίδα αυτού του υγροτόπου περιλαμβάνονται επίσης περισσότερα από 120 είδη μόνιμων και μεταναστευτικών πουλιών. Εξαιτίας του ρόλου του ως τόπου αναπαραγωγής, αλλά και ως σταθμού κατά τη μετανάστευση, αυτός ο τόπος αποτελεί μία από τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (Σ.Π.Π.Ε.). Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση και την ποικιλότητα της τοπικής πανίδας, μπορούμε να πούμε ότι αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της συνολικής οικολογικής σπουδαιότητας του τόπου.
 2. Ασπόνδυλα: Τα ασπόνδυλα είδη που αναφέρονται στο πεδίο 3.3 με κίνητρο C προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης. Τα ασπόνδυλα είδη που αναφέρονται στα πεδία 63.3 και 3.4 με κίνητρο D προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981. Τα είδη Anthocharis damone και Pieris krueperi περιέχονται στον κατάλογο “Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe”. To είδος Heodes alciphron προστατεύεται από τον κατάλογο Ερυθρών Δεδομένων της IUCN και το Pieris ergane περιέχεται στον κατάλογο “Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates”. Το είδος Saturnia pyri προστατεύεται από τον κατάλογο Ερυθρών Δεδομένων της IUCN και την European Red List of Globally Threatened Animals and Plants και περιέχεται στον κατάλογο Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates”.
ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Ammophila arenariaΝ. Γεωργιάδης (2010)
2Arthrocnemum spΝ. Γεωργιάδης (2010)
3Arundo donaxΚαλαμιάΝ. Γεωργιάδης (2010)
4Erianthus ravennaeΝ. Γεωργιάδης (2010)
5Eryngium maritimumΝ. Γεωργιάδης (2010)
6Juncus spΝ. Γεωργιάδης (2010)
7Juniperus macrocarpaΝ. Γεωργιάδης (2010)
8Juniperus phoenicaΘαμνοκυπάρισσοΝ. Γεωργιάδης (2010)
9Nerium oleanderΠικροδάφνηΝ. Γεωργιάδης (2010)
10Opuntia ficus-indicaΦραγκοσυκιά ή ΠαυλοσυκιάΝ. Γεωργιάδης (2010)
11Pancratium maritimumΚρίνος της θάλασσαςΝ. Γεωργιάδης (2010)
12Phragmites australisΚαλάμιΝ. Γεωργιάδης (2010)
13Pistacia lentiscusΜαστιχόδενδροΝ. Γεωργιάδης (2010)
14Populus spΛεύκαΝ. Γεωργιάδης (2010)
15Quercus cocciferaΠουρνάριΝ. Γεωργιάδης (2010)
16Quercus ilexΑριάΝ. Γεωργιάδης (2010)
17Salix spΙτέαΝ. Γεωργιάδης (2010)
18Scirpus spΣκίρποςΝ. Γεωργιάδης (2010)
19Populus spΤαμαρίς ή αλμυρίκιΝ. Γεωργιάδης (2010)
ΑΓΡΙΕΣ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ»
Υβρίδιο
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Anacamptis pyramidalisΠυραμιδική ορχιδέα1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
2Limodorum abortivumΛιμόδωρο το εκτρωτικό1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
3Ophrys sclopax cornuta1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
4Orchis coriophora fragrans1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
5Orchis laxifloraΚΟΡΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
6Orchis morioΣΑΛΕΠΙ1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
7Orchis palustrisΑνακαμπτιδα Η ΕΛΟΧΑΡΗΣ1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
8Serapias cordigera1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
9Serapias linguaΣεραπια Η ΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΗ(ΓΛΩΣΣΑΚΙ)1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
10Serapias parviflora1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
11Serapias vomeracea laxiflora1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
12Spiranthes spiralisΣπειρανθές το σπειροειδές1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
13Orchis laxiflora X Orchis palustris1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
14Serapias lingua X Serapias vomeracea laxifloraΥβρίδιο1. Dirk Kapteyn der Boumester & Eckard Willing (1988)
2. Xavier Gremillet (1992)
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ»
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Lutra lutraΕυρωπαϊκή ενυδρίδα1. Ruiz-Olmo (2006)
2. Xavier Gremillet (1992)
2Martes foinaΠετροκούναβο ή Κουνάβι1. Ν. Γεωργιάδης (2010)
2. Xavier Gremillet (1992)
3Vulpes vulpesΑλεπούXavier Gremillet (1992)
4Canis aureus (έχει εξαφανιστεί)ΤσακάλιXavier Gremillet (1992)
ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ»
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1TaxhybaptusruficollisΝανοβουτηχτάραXavier Gremillet (1992)
2Podiceps cristatusΣκουφοβουτηχτάραXavier Gremillet (1992)
3Phalacrocorax carboΚορμοράνοςXavier Gremillet (1992)
4Ardeola ralloidesΚρυπτοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
2. Ν. Γεωργιάδης (2001)
5Egretta garzettaΛευκοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
Ν. Γεωργιάδης (2001)
6Ereta albaΑργυροτσικνιάςGremillet Xavier (1992)
7Ardea cinereaΣταχτοτσικνιάς1.Xavier Gremillet (1992)
Ν. Γεωργιάδης (2001)
8Plegadis falcinellusΧαλκόκοτα1.Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
9Platea leucorodiaΧουλιαρομύταXavier Gremillet (1992)
10Tardona tardonaΒαρβάραXavier Gremillet (1992)
11Anas PenelopeΣφυριχτάριXavier Gremillet (1992)
12Anas streperaΦλυαρόπαπιαXavier Gremillet (1992)
13Anas creccaΚιρκίριXavier Gremillet (1992)
14Anas platyrhynchosΠρασινοκεφαλόπαπιαXavier Gremillet (1992)
15Anas acutaΣουβλόπαπιαXavier Gremillet (1992)
16Anas clypeataΧουλιαρόπαπιαXavier Gremillet (1992)
17Athya ferinaΚυνηγόπαπιαXavier Gremillet (1992)
18Athya fuligulaΤσικνόπαπιαXavier Gremillet (1992)
19Circus aeruginosusΒαλτοκυρκοςXavier Gremillet (1992)
20Anas streperaΦλυαρόπαπιαXavier Gremillet (1992)
21Accipiter nisusΞεφτεριXavier Gremillet (1992)
22Buteo buteoΠοντικοβαρβακίναXavier Gremillet (1992)
23Falco trinnunculusΒραχοκιρκίνεζοXavier Gremillet (1992)
24Falco vespertinusΜαυροκιρκίνεζοXavier Gremillet (1992)
25Falco subbuteoΔενδρογέρακαςXavier Gremillet (1992)
26Falco biarmicusΧρυσογέρακαςXavier Gremillet (1992)
27Falco peregrinusΠετρίτηςXavier Gremillet (1992)
28Coturnix coturnixΟρτύκιXavier Gremillet (1992)
29Rallus aquaticusΝεροκοτσέλαXavier Gremillet (1992)
30Gallinula chloropusΝεροπουλάδα1.Xavier Gremillet (1992)
2. Ν. Γεωργιάδης (2001)
31Fulica atraΦαλαριδαXavier Gremillet (1992)
32Himantopus himantopusΚαιακνθαλάο1.Xavier Gremillet (1992)
2. Ν. Γεωργιάδης (2001)
33Recurvirostra avosettaΑβοκέταXavier Gremillet (1992)
34Burhinus oedicnemusΠετροτριλίδαXavier Gremillet (1992)
35Glareola pratincolaΝεροχελίδονοXavier Gremillet (1992)
36Charadrius dubiusΠοταμοσφυριχτήςXavier Gremillet (1992)
37Charadrius hiaticulaΑμμοσφυριχτήςXavier Gremillet (1992)
38Charadrius alexandrinusΘαλασσοσφυριχτής1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
3. Ν. Γεωργιάδης (2010)
39Pluvialis apricariaΒροχοπούλιXavier Gremillet (1992)
40Pluvialis squatarolaΑργυροπούλιHenty (2001)
41Vanellus vanellusΚαλημάναXavier Gremillet (1992)
42Calidris minutaΝανοσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
3. Ν. Γεωργιάδης (2010)
43Calidris ferrugineaΔρεπανοσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
3. Ν. Γεωργιάδης (2010)
44Calidris alpineΛασποσκαλίδρα1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
3. Ν. Γεωργιάδης (2010)
45Calidris albaΛευκοσκαλίδραHenty (2001)
46Philomachus pugnaxΨευτομαχητήςXavier Gremillet (1992)
47Lymnocryptus minimusΚουφομπεκάτσινοXavier Gremillet (1992)
48Gallinago gallinagoΜπεκατσίνιXavier Gremillet (1992)
49Gallinago mediaΔιπλο μπεκάτσινοXavier Gremillet (1992)
50Scolopax rusticolaΜπεκάτσαXavier Gremillet (1992)
51Limosa limosaΟχθοτούρλιXavier Gremillet (1992)
52Tringa erythropusΜαυρότρυγας1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
53Treinga totanusΚοκκινοσκέλης1. Xavier Gremillet (1992)
2 Ν. Γεωργιάδης (2010)
54Tringa nebulariaΠρασινοσκέλης1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
55Tringa glareolaΛασπότρυγγας1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
56Actitis hypoleucosΠοταμότρυγγας1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
57Arenaria interpresΧαλικοκυλιστής1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
58Larus ridibundusΚαστανοκεφαλόγλαροςXavier Gremillet (1992)
59Larus fuscusΜελανόγλαροςXavier Gremillet (1992)
60Larus cachinnansΓλάρος της ΚασπίαςXavier Gremillet (1992)
61Gelochelidon niloticaΓελογλάρονο1. Xavier Gremillet (1992)
2. Henty (2001)
62Sterna caspiaΚαρατζάςXavier Gremillet (1992)
63Sterna sandvicensisΧειμωνογλάρονοXavier Gremillet (1992)
64Sterna hirundoΠοταμογλάρονοXavier Gremillet (1992)
65Sterna albifronsΝανογλάρονοXavier Gremillet (1992)
66Columba palumbusΦάσσαXavier Gremillet (1992)
67Streptopelia decaoctoΔεκοχτούραXavier Gremillet (1992)
68Streptopelia turturΤρυγόνιXavier Gremillet (1992)
69Otus scopsΓκιώνηςXavier Gremillet (1992)
70Apus apusΜαυροσταχτάραXavier Gremillet (1992)
71Apus melbaΒουνοσταχτάραXavier Gremillet (1992)
72Alcedo altysΑλκυόνηXavier Gremillet (1992)
73Merops apiosterΜελισσοφάγοςXavier Gremillet (1992)
74Upupa epopsΤσαλαπετεινόςXavier Gremillet (1992)
75Jynx torquillaΣτραβολαίμηςXavier Gremillet (1992)
76Galerida cristataΚατσουλιέρηςXavier Gremillet (1992)
77Lullula arboreaΔενδροσταρήθραXavier Gremillet (1992)
78Alauda arvensisΣταρήθραXavier Gremillet (1992)
79Riparia ripariaΟρθοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
80Hirundo rusticaΣταυλοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
81Hirundo dauricaΜιλτοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
82Delichon urbicaΛευκοχελίδονοXavier Gremillet (1992)
83Anthus pratensisΛιβαδοκελάδαXavier Gremillet (1992)
84Motacilla flavaΚιτρινοσουσουράδα1. Xavier Gremillet (1992)
2 Ν. Γεωργιάδης (2010)
85Motacilla cinereaΣταχτοσουσουράδαXavier Gremillet (1992)
86Motacilla albaΛευκοσουσουράδαXavier Gremillet (1992)
87Troglodytes troglodytesΤρυποφράχτηςXavier Gremillet (1992)
88Prunella modularisΘαμνοψάλτηςXavier Gremillet (1992)
89Erithacus rubeculaΚοκκινολαίμηςXavier Gremillet (1992)
90Luscinia megarhynchosΑηδόνιXavier Gremillet (1992)
91Phoenicurus ochrurasΚαρβουνιάρηςXavier Gremillet (1992)
92Cisticola juncidisΚαρηκοκυστικόληXavier Gremillet (1992)
93Acrocephaqlus scirpaceusΚαλαμοποταμίδαXavier Gremillet (1992)
94Acrocephalus arundinaceusΤσιχλοποταμίδαXavier Gremillet (1992)
95Sylvia melanocephalaΜαυροτσιριβάκοςXavier Gremillet (1992)
96Sylvia atricapillaΣταφιδοτσιριβάκοςXavier Gremillet (1992)
97Phylloscopus collybitaΔενδροφυλλοσκόποςXavier Gremillet (1992)
98Regulus ignicapillusΠυρροβασιλίσκοςXavier Gremillet (1992)
99Muscicarpa striataΣταχτομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
100Ficedula albicollisΚρικομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
101Ficedula hypoleucaΜαυρομυγοχάφτηςXavier Gremillet (1992)
102Panurus biarmicusΜουστακαλήςXavier Gremillet (1992)
103Parus caeruleusΓαλαζοπαπαδίτσαXavier Gremillet (1992)
104Parus majorΚαλόγεροςXavier Gremillet (1992)
105Cethia brachydactylaΚαμποδενδροβάτηςXavier Gremillet (1992)
106Oriolus oriolusΣυκοφάγοςXavier Gremillet (1992)
107Lanius senatorΚοκκινοκεφαλάςXavier Gremillet (1992)
108Pica picaΚαρακάξαXavier Gremillet (1992)
109Sturnus vulgarisΨαρόνιXavier Gremillet (1992)
110Passer domesticusΣπιτοσπουργίτηςXavier Gremillet (1992)
111Fringilla coelebsΣπίνοςXavier Gremillet (1992)
112Serinus serinusΣκαρθάκιXavier Gremillet (1992)
113Carduelis chlorisΦλώροςXavier Gremillet (1992)
114Carduelis carduelisΚαρδερίναXavier Gremillet (1992)
115Carduelis cannabinaΦανέτοXavier Gremillet (1992)
116Emberiza cirlusΣιρλοτσίχλονοXavier Gremillet (1992)
117Serinus serinusΚαλαμοτσίχλονοXavier Gremillet (1992)
118Emberiza melanochephalaΚρασοπούλιXavier Gremillet (1992)
119Miliaria calandraΓαλιάνδραXavier Gremillet (1992)
ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Algyroides nigropunctatusDafis et al. (1996)
2Emys orbicularisΒαλτοχελώνα1. Dafis et al. (1996)
2. mh et al. (2002)
3Eurotestudo hermanniΜεσογειακή χελώνα1.Dafis et al. (1996)
2.Xavier Gremillet (1992)
4Hierophis gemonensisΔεντρογαλιάDafis et al. (1996)
5Lacerta trilineataΤρανόσαυρα1.Dafis et al. (1996)
2.Xavier Gremillet (1992)
6Lacerta viridisΠράσινη σαύραDafis et al. (1996)
7Malpolon monspessulanusΣαπίτηςDafis et al. (1996)
8Mauremys rivulataΜεσογειακή χελώνα1.Dafis et al. (1996)
Toth et al. (2002)
9Natrix natrixΝερόφιδοDafis et al. (1996)
10Natrix tessellataΛιμνόφιδοDafis et al. (1996)
11Ophisaurus adopusXavier Gremillet (1992)
12Podarcis tauricusXavier Gremillet (1992)
13Pseudopus apodusΤυφλίτηςDafis et al. (1996)
14Typhlops vermicularisΤυφλίνοςDafis et al. (1996)
15Vipera ammodytesΚοινή οχιάDafis et al. (1996)
16Zamenis longissimusΛαφίτης του ΑσκληπιούDafis et al. (1996)
AMΦΙΒΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Bufo viridisΠράσινος φρύνοςTόth et al. (2002)
2Rana dalmatinaΕυκίνητος βάτραχοςDafis et al. (1996)
ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ natura 2000
α/αΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΑΝΑΦΟΡΑ
1Anguilla anguillaΧέλιBianco et al. (1996)
2Aphanius fasciatusΖαχαριάς1. Dafis et al. (1996)
2. Bianco et al. (1996)
3Knipowitschia goerneriΚερκυρογωβιόςBianco et al. (1996)
4Mugil cephalusΚέφαλοςΝ. Γεωργιάδης (2010)
5Mugil capitoΜαυράκιΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
6Pelasgus stymphalicusBianco et al. (1996)
7Sparus aurataΤσιπούραΝομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας (1992)
8Dicentrarchus labraxΛαβράκιΝομαρχία Κέρκυρας, Εποπτεία Αλιείας (1992)
9Diplodus annularisΣπάροςΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
10Lithognathus mormyrusΜουρμούραΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
11Solea soleaΓλώσσαΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
12Callinectes sapidusΜπλε καβούρι Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Βάση Δεδομένων Προγράμματος BIG (2015)
13Carcinus spΚαβούριΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
14Venus spΑχιβάδαΣτ. Γκίνης & Σπ. Γκίνης (1994)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΙΣΣΟΥ/ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής θέσης, έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαδραμάτιση σημαντικών γεγονότων κατά τη διάρκεια της παλαιολιθικής και συγκεκριμένα κατά την πρώιμη παλαιολιθική εποχή (600.000 - 130.000 χρόνια πριν) της εξάπλωσης του homo erectus στη γηραιά ήπειρο και κατά την ύστερη παλαιολιθική, όταν ο homo sapiens πέρασε από την Εγγύς Ανατολή στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα ευρήματα της πρώιμης παλαιολιθικής των ελληνικών θέσεων είναι λιγοστά και συγκεχυμένα και προέρχονται από το σπήλαιο των Πετραλώνων καθώς και από μεμονωμένα εργαλεία, τα οποία μαρτυρούν την ανθρώπινη κατοίκηση στην Ελλάδα και βρέθηκαν σε διάφορες θέσεις μεταξύ των οποίων και μια πελεκημένη κροκάλα, που βρέθηκε στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα κοντά στη λίμνη Κορισσίων κατά τη διάρκεια γεωλογικών ερευνών και μπορεί να συνδεθεί με μια παλαιομαγνητική ηλικία περίπου 750.000 χρόνων!

Β.ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η Κέρκυρα αποτελούσε μαζί με τα Διαπόντια νησιά ακρωτήρι της Ηπείρου. Κατά τις παγετώδεις περιόδους του Πλειστόκαινου (1,77 εκατομμύρια - 20.000 χρόνια πριν), όποτε χαμήλωνε η θαλάσσια στάθμη, η Κέρκυρα ήταν ενωμένη με τη σημερινή ακτογραμμή της Ηπείρου. Η θαλάσσια στάθμη την παλαιολιθική περίοδο ήταν περίπου 100 μ. πιο χαμηλά από τη σημερινή εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών της μεσοπαγετώδους wurm I και II και της παγετώδους ΙΙ και ΙΙΙ εποχής. Τα κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας, κυρίως όπλα και εργαλεία, αποδεικνύουν ότι η κύρια ασχολία του ανθρώπου ήταν το κυνήγι. Στη νότια Κέρκυρα παρατηρούνται περιορισμένης έκτασης μεσοζωικά ασβεστολιθικά υπολείμματα μεταξύ των χωριών Μαραθιάς και Βραγανιώτικα, κυψελώδους λατυποποιημένου ασβεστόλιθου, που περιβάλλεται ή καλύπτεται από μειοκαινικές αποθέσεις (22 εκατομμύρια - 5,5, εκατομμύρια χρόνια πριν). Στα ανατολικά κυριαρχούν οι πλειοκαινικές (5 εκατομμύρια - 1,77 εκατομμύρια χρόνια πριν) και τερτατογενείς αποθέσεις. Το νότιο τμήμα είναι σχεδόν πεδινό με εξαίρεση το ύψωμα του Χλωμού (ύψος 330 μ.) Στην αρχή της Μεσολιθικής περιόδου φαίνεται ότι το νησί αποσχίστηκε από την Ήπειρο, εξαιτίας μιας σειράς ρηξιγενών μεταπτώσεων του Νεοτριτογενούς και του Τεταρτογενούς, στις οποίες οφείλεται η διαμόρφωση των ακτών του, μήκους 127 χλμ, τις οποίες χαρακτηρίζει μια ποικιλομορφία από το βραχώδες και απότομο των ΒΔ και Δ στο ομαλό των Α. και ΝΑ ακτών.

Γ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γ1. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΥΛΑΚΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

Η Λίμνη Κορισσίων βρίσκεται σε απόσταση 1600 μ. μιας σημαντικής θέσης της Ύστερης Παλαιολιθικής (40.000-8.000) που χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του παλαιολιθικού ανθρώπου, του Σπηλαίου της Γράβας του Αγ. Ματθαίου.
Ήδη από τη δεκαετία του 1960 ο Αύγουστος Σορδίνας κατά την επιφανειακή του έρευνα στο νησί της Κέρκυρας έφερε στο φως υπαίθριες θέσεις και εργαλειακά σύνολα της Μέσης και Ύστερης Παλαιολιθικής περιόδου, μεταξύ των οποίων ήταν και εκείνη της λιμνοθάλασσας Κορισσίων. Επαναλαμβάνουμε ότι σε αυτή τη θέση εντοπίστηκε και πελεκημένη κροκάλα, η οποία δεν μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια αλλά ένα χρονικό όριο terminus post quem είναι το Μέσο Πλειστόκαινο (700.000 χρόνια πριν).
Κατά τη δεκαετία του 2000 πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα στη θέση «Παλιαύλακο», κοντά στο δίαυλο επικοινωνίας της λιμνοθάλασσας Κορισσίων με τη θάλασσα. Καταγράφτηκαν από τα παλιότερα προς ανώτερα τα εξής στρώματα:
 • Πλειοκενικοί κάργιλοι
 • Καλκαρενίτες πάχους 5μ., που αντιπροσωπεύουν παραλιακές αποθέσεις Τέφροι άργιλοι με αμμούχες ενδιαστρώσεις και ορίζοντες τύρφης, πάχους 10μ., που αντιστοιχούν σε λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον . Η ηλικία τους είναι Μέσο Πλειστόκενο (έως 20.000 χρόνια πριν) και σχετίζονται με θερμή μεσοπαγετώδη περίοδο.
 • Ανώτερη θαλάσσια βαθμίδα, αποτελούμενη από καρκαρενίτες, λιθοποιημένες θίνες και ερυθρά εδάφη. Πιθανές ηλικίες του σχηματισμού αυτού θεωρούνται οι θερμές μεσοπαγετώδεις περίοδοι (Τυρρήνιες) δηλ. πριν από 240.000 ή πριν 120.000 χρόνια.
Η στρωματογραφία της ανασκαφής ομαδοποιείται στις εξής 3 ακολουθίες και είναι αποτέλεσμα της θαλάσσιας στάθμης κατά το Πλειστόκαινο:
 1. Η κατώτερη που αποτελείται από τα λιμναία στρώματα και αντιστοιχούν στις τεφρές αργίλους του Μέσου Πλειστόκαινου.
 2. Ακολουθεί ο σχηματισμός από παραλιακές και λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις που καταλήγουν σε θίνες και ασβεστούχα παλαιοεδάφη.
 3. Τέλος, η ανώτερη ακολουθία με παραλιακές άμμους και ελώδεις αποθέσεις που καταλήγουν σε ερυθρωπό αργιλικό παλαιοέδαφος.
Τα λιμνοθαλάσσια σχηματίστηκαν κατά την περίοδο που η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλή ενώ οι θίνες και τα παλαιοεδάφη υποδεικνύουν περιόδους με χαμηλότερη στάθμη της θάλασσας. Η Ανώτερη και ενδιάμεση ακολουθία αντιστοιχεί στην ανώτερη θαλάσσια αναβαθμίδα του Μέσου-Ανώτερου Πλειστόκαινου (1 εκατομμύριο - 30.000 χρόνια πριν).
Αρχαιολογικά κατάλοιπα περιείχαν όλα τα χερσαία ή παραλιακά στρώματα, τα οποία αντιστοιχούν σε περιόδους απόσυρσης της θάλασσας ενώ απουσιάζουν από τα λιμνοθαλάσσια ή ελώδη. Τα ευρήματα της ανασκαφής περιλαμβάνουν 58 οστέινα κατάλοιπα, με σημαντικότερο το τμήμα της γνάθου του ιπποπόταμου που βρέθηκε σε παραλιακό στρώμα, απόσυρσης της θάλασσας, και 156 λίθινα τέχνεργα. Πολλά από αυτά ανήκουν στην τεχνική Λεβαλουά και χρονολογούνται στη Μέση Παλαιολιθική (τέλος Μέσου ή Ανώτερου Πλειστόκαινου). Αυτή η τεχνική (200.000-35.000 χρόνια πριν) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κέρκυρα και μαρτυρά την εξέλιξη των πνευματικών και διανοητικών ιδιοτήτων του Νεάντερνταλ. Πολλά από τα ευρήματα δε βρέθηκαν in situ αλλά μεταφέρθηκαν από φυσικές αιτίες (ανακύλιση υδάτων). Τα ευρήματα όμως που εντοπίστηκαν σε πρωτογενή απόθεση μαρτυρούν τη χρήση του τόπου από τους παλαιολιθικούς ανθρώπους.

Γ2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ, ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ, ΧΑΛΙΚΟΥΝΑ (περιοχή λίμνης Κορισσίων)

Στις παραπάνω θέσεις περισυλλέχθηκαν εργαλεία τεχνικής Levallois, μέσης παλαιολιθικής εποχής (130.000-40.000 χρόνια πριν) καθώς και κεραμική εποχής χαλκού (3.000-1.900 χρόνια πριν).

Γ3. Θέση Ράχες, (ΝΓ του Γαρδικίου)

Στη θέση Ράχες, πάνω στους νότιους λόφους χαμηλής λοφοσειράς, που βαίνει κατά μήκος της νοτιοανατολικής όχθης της λίμνης εντοπίστηκε οικισμός, και βορειότερα αυτού νεκροταφείο, που χρονολογούνται από την ύστερη αρχαϊκή (625-480 π.χ.) μέχρι και την ελληνιστική εποχή (150-31 π.χ.).

Γ4. Λαγούδια

Στα βραχώδη νησάκια Λαγούδια βρέθηκαν πολλοί πυριτόλιθοι, λεπίδες οψιανού και χονδροειδής προϊστορική κεραμική. Επίσης εντοπίστηκαν λείψανα βυζαντινού σταθμού (φρυκτωρίας) με άφθονη βυζαντινή κεραμική και μεγάλους αποθηκευτικούς πίθους. Συνοψίζοντας ο σχηματισμός των Κορισσίων και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της ανασκαφής χρονολογούνται στα τέλη του Μέσου και στις αρχές του Ανώτερου Πλειστόκαινου ,μεταξύ 150.000-80.000 χρόνια πριν. Κατά την ανασκαφή διαπιστώθηκε έντονη διαβρωτική δράση των θαλάσσιων κυμάτων σε βάρος των πλειστοκαινικών σχηματισμών και των αρχαιολογικών καταλοίπων. Η μονότονη σύσταση της πανίδας (γνάθος ιπποπόταμου) υποδεικνύει ότι η περιοχή ήταν νήσος κατά το Κατώτερο και Μέσο Πλειστόκαινο (1,77 εκατομμύρια - 20.000 χρόνια πριν). Συνεπώς είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση, ο εντοπισμός και η προστασία αυτών των αποθέσεων της ευρύτερης περιοχής του Ίσσου με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

ΠΗΓΕΣ

 • ΥΠΠΟ, Προϊστορική Κέρκυρα και ο ευρύτερος περίγυρος των Πρακτικών Ημερίδας τιμητικής στον Αύγουστο Σορδίνα, Κέρκυρα 17 Δεκεμβρίου 2004, Κέρκυρα 227, Α. Ντάρλας - Π. Καρκανάς-Α. Παπαδέα, παλαιολιθικές έρευνες στην περιοχή της λιμνοθάλασσας των Κορισσίων, σελ. 77-90 και παλαιογραφική εξέλιξη και Μ. Δερμιτζάνης-Χ. Ντρίνια, παλαιοβιολογική Ιστορία των Ιόνιων Νήσων κατά τον ανώτερο καινοζωικό αιώνα, σελ. 49-57
 • Αρχαιολογία, τχ. 59, Ιούνιος 1996, Η παλαιολιθική εποχή στην Ελλάδα, σελ. 17-19, Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, Η διερεύνηση της παλιολιθικής Εποχής στην Ελλάδα, σελ. 6-31
 • Κ. Πρέκα Αλεξανδρή, Οι αρχαιότητες της Κέρκυρας, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 2010, σελ. 10, 16-17
 • Σορδίνας, Κερκυραϊκά Χρονικά, XIV, 1968.81
 • Σορδίνας, Κερκυραϊκά Χρονικά, XI
 • Καλλιγάς, Αρχαιολογικό Δελτίο 23, 1968, Β2
 • Δοντάς, Αρχαιολογικό Δελτίο 21, 1966, Β2 Αργυρού Σταυρούλα, Αρχαιολόγος
Posted by corfuissos on November 25, 2013
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πάρκα χωρίς σύνορα

Ο Δήμος Κέρκυρας υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και τους Ιταλικούς Φορείς ENTE PARCO "COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE" και UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP) - COMITATO TERRITORIALE LECCE, το Έργο με τίτλο «Πάρκα Χωρίς Σύνορα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013.

Λιμνοθάλασσα Κορισσίων

Σταμάτης Κωνσταντίνος Γκίνης 1993

προτάσεις για:

 • περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • μέτρα προστασίας
 • αξιοποίηση υγροτόπου

Σχολική εργασία

© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top