Πρώην αλυκές Λευκίμμης

Οι αλυκές είναι τεχνητές λεκάνες που δημιουργούνται σε επίπεδες παραθαλάσσιες εκτάσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες, όπου παρασκευάζεται αλάτι.

Ως οικοσύστημα παρουσιάζει ιδιομορφίες λόγω των αβαθών νερών και της υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι. Οι αλυκές είναι συνήθως ιδανικά μέρη για τη συγκέντρωση αποδημητικών πουλιών καθώς και ορισμένων ασπονδύλων.

Η μεγαλύτερη πρώην αλυκή που υπάρχει στην Κέρκυρα είναι αυτή της Λευκίμμης, ενώ παλαιότερα υπήρχαν και στην περιοχή των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου (γνωστές και ως αλυκές της Γαρίτσας) και στον Ποταμό.
Η περιοχή των Αλυκών Λευκίμμης μαζί με τις μικρές λιμνοθάλασσες που σχηματίζονται πλησίον της παράκτιας περιοχής είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας natura 2000. Στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των πρώην Αλυκών Λευκίμμης λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκίμμης και του Υπουργείου παιδείας.
Είδη βλάστησης - Χλωρίδα
Σε αυτά τα οικοσυστήματα επικρατούν διάφοροι τύποι βλάστησης όπως:
 • Αλοφυτική
 • Αμμόφιλη
 • Βαθιά νερά
 • Θαμνώδης / Δενδρώδης
 • Υγρολιβαδική
 • Υπερυδατική
 • Τα κυριότερα είδη χλωρίδας που απαντώνται είναι:

 • Ammophila arenaria
 • Arthrocnemum sp
 • Arundo donax
 • Carex sp
 • Crithmum maritimum
 • Eucalyptus sp
 • Halocnemum sp
 • Juncus spp
 • Phragmites australis
 • Pistacia lentiscus
 • Posidonia oceanic
 • εικόνα 1
 • Salicornia sp
 • Sarcocornia sp
 • Tamarix sp
 • Ailanthus altissima
 • Nerium oleander
 • Scirpus sp
 • Typha sp
 • Yucca sp
 • Πανίδα

  Στην πανίδα των αλυκών περιλαμβάνονται οι παρακάτω οργανισμοί:

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 • Lutra lutra
 • ΠΤΗΝΑ

 • Actitis hypoleucos
 • Calidris alpina
 • Calidris ferruginea
 • Calidris minuta
 • Charadrius alexandrinus
 • Charadrius hiaticula
 • Himantopus himantopus
 • εικόνα 2
 • Pluvialis squatarola
 • Tringa glareola
 • Tringa nebularia
 • Tringa totanus
 • Ardea cinerea
 • Ardea purpurea
 • Egretta garzetta
 • εικόνα 3
 • Platalea leucorodia
 • Phoenicopterus roseus
 • Larus ridibundus
 • Larus michaellis
 • Motacilla flava
 • Philomachus pugnax
 • ΕΡΠΕΤΑ

 • Ablepharus kitaibelii fabichi
 • Algyroides nigropunctatus
 • Clouber najadum dahlii
 • Elaphe quatuorlineata quatuorlineata
 • Lacerta trilineata cariensis
 • Natrix natrix persa
 • ΑΜΦΙΒΙΑ

 • Bufo viridis viridis
 • proinalykesproinalykesproinalykes
  © 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
  εικόνα
  top