Επικοινωνία

 E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\Flag_of_Greece.svg.png Επικοινωνία με το ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας.

Τα πρώτα χρόνια της ηλεκτρονικής «ύπαρξης»   του ψηφιακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας,  η λειτουργία του εκφράστηκε  μέσω της ιστοσελίδας http://corfunature.gr/ και η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου emuseumcorfu@gmail.com

 Η πρόσφατη παγκόσμια επιδημιολογική κρίση (COVID-19) , σε συνδυασμό με  διάφορα  τεχνικά  προβλήματα,  οδήγησαν σε προσωρινή ηλεκτρονική «αναστολή» της λειτουργίας.

Για το συγκεκριμένο ¨δύσκολο¨ χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναφερθεί   η ιδιαίτερη στήριξη που έλαβε το ψηφιακό Μουσείο Φυσικής ς Ιστορία Κέρκυρας από την μεταπτυχιακό Ιχθυολόγο και υποψήφια διδάκτορα μοριακής βιολογίας.

Ευτυχία Τζαφέστα!

Το τελευταίο χρονική διάστημα, το ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας  επαναλειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας https://corfunature.gr και η ηλεκτρονική «επικοινωνία» πραγματοποιείται μέσω του  ταχυδρομείου:

Θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι   η σχετική επικοινωνία με το Μουσείο  θα πρέπει να διαπνέεται από τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας των Μουσείων  Φυσικής Ιστορίας εις τα οποία  εκθέτεται  και αναδεικνύεται,  η φυσική βιοποικιλότητα  και διάφορα θέματα  επιστήμης,  υγείας, εκπαίδευσης και ιστορίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  θα πρέπει να αποφεύγονται,  τα ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια, οι προσωπικές προσβολές, το κήρυγμα, , η αστυνόμευση, οι διαφημιστικές αναφορές, η κομματική και η  θρησκευτική προπαγάνδα,  οι προσβλητικές ειρωνείες και η προσωπολατρία.

 Όποια αναφορά θα βρίσκεται στα αναφερόμενα πλαίσια,  δεν θα λαμβάνεται υπόψη και   θα διαγράφεται,  χωρίς καμία προειδοποίηση.

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\κατάλογος.jpg  Communication with the digital Museum of Natural History of Corfu

In the first years of the digital “existence” of the digital Museum of Natural History of Corfu, its operation was expressed through the website http://corfunature.gr/ and communication through the email emuseumcorfu@gmail.com

The recent global epidemiological crisis (COVID-19), combined with various technical problems, led to a temporary electronic “suspension” of operation.

For this particular ¨difficult¨ period, it should be mentioned the special support received by the digital Museum of Natural History of Corfu from the postgraduate Ichthyologist and PhD candidate in molecular biology.

Eftychia  Tzafesta!

Recently, the digital Museum of Natural History of Corfu has reopened via the website https://corfunature.gr and electronic “communication” is carried out via mail:

It is considered necessary to emphasize that the relevant communication with the Museum should be inspired by the traditional way of communication of Natural History Museums in which natural biodiversity and various topics of science, health, education and history are exhibited and highlighted.

In accordance with the above, racist and sexist comments, personal insults, preaching, policing, advertising references, party and religious propaganda, offensive ironies and personal worship should be avoided.

Any reference found in the mentioned boxes will be disregarded and deleted without any warning.

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\large_20220409024050_simaia_italias_25x18cm.jpegContatta il Museo digitale di Storia Naturale di Corfù

Nei primi anni di “esistenza” digitale del Museo digitale di Storia Naturale di Corfù, il suo funzionamento si è espresso attraverso il sito http://corfunature.gr/ e la comunicazione attraverso l’e-mail emuseumcorfu@gmail.com

La recente crisi epidemiologica globale (COVID-19), unita a vari problemi tecnici, ha portato a una temporanea “sospensione” elettronica delle operazioni.

Per questo particolare periodo “difficile” va segnalato lo speciale sostegno ricevuto dal Museo digitale di Storia Naturale di Corfù da parte dell’ittiologo post-laurea e dottorando in biologia molecolare. Eftychia  Tzafesta!

Recentemente, il Museo digitale di Storia Naturale di Corfù ha riaperto tramite il sito web https://corfunature.gr e la “comunicazione” elettronica avviene via mail:

Si ritiene necessario sottolineare che la relativa comunicazione con il Museo deve ispirarsi alla tradizionale modalità di comunicazione dei Musei di Storia Naturale in cui sono esposte ed evidenziate la biodiversità naturale e le diverse discipline scientifiche, sanitarie, educative e storiche.

In conformità con quanto sopra, dovrebbero essere evitati commenti razzisti e sessisti, insulti personali, predicazioni, attività di polizia, riferimenti pubblicitari, propaganda di partito e religiosa, ironie offensive e adorazione personale.

Qualsiasi riferimento trovato nelle caselle citate verrà ignorato e cancellato senza alcun preavviso.

 Email: fishcorfu@yahoo.gr