ΟΜΑΔΑ

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\Flag_of_Greece.svg.pngΣταμάτης. Κωνσταντίνος  Γκίνης

Βιολόγος – Ιχθυολόγος.

Συνεργάτης του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος. Κατά την διάρκεια της θητείας του στον Δημόσιο Τομέα,  διετέλεσε:

 • Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός  στο  1ο & 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Αιγάλεω Αττικής,  στην Αθήνα
 • Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο  Μεταλυκειακό βΑνθούπολης Περιστερίου, Αττικής
 • Υπάλληλος της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών   & Εσωτερικών Υδάτων του  Υπουργείο Γεωργίας, στην Αθήνα.
 • Επόπτης Αλιείας της Νομαρχίας Κέρκυρας.
 • προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Κέρκυρας.
 • Υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
 • Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,  της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων
 • μέλλος του Περιφερειακού  Συμβουλίου Ιόνιων Νήσων.
 • Γενικός Διευθυντής του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
 • Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στη Σχολή  Ξεναγών Κέρκυρας.
 • Επικεφαλής ευρωπαϊκού  διασυνοριακού  προγράμματος (interreg) Ελλάδας- Ιταλίας με τις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας, με θέμα την ανάδειξη και την προστασία της βιοποικιλότητας. 
 • Μέλλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων του Δημοσίου (ΠΣΙΔ).
 • Μέλλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) με την ειδικότητα του Ιχθυολόγου
 • Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. ΚαλαμάΑχέρονταΚέρκυρας.

.

Σπυρίδων Γκίνης.

 • Ιχθυολόγος – Εκπαιδευτικός. Υποδιευθυντής Γυμνασίου Λευκίμμης Κέρκυρας.
 • Ερευνητής  της κερκυραϊκής βιοποικηλότητας και των αλλόχθονων ειδών.

Σαβίνα Γκιώνη

 • Ιχθυολόγος 
 • Διδάκτωρ  της Οικολογίας  και της κλιματικής  αλλαγής.
 • Μεταδιδακτορικός συνεργάτης  του Ιονίου Πανεπιστημίου 
 • μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας
 • Ερευνήτρια της επτανησιακής υδρόβιας βιοποικηλότητας και των αλλόχθονων ειδών

διπλωματούχος Δύτης 2ου επιπέδου

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\κατάλογος.jpgMuseum of Natural History of Corfu

The Digital Museum of Natural History of Corfu is a legal body, non-profit, operating with a 5-member Board of Directors. It is an effort to protect the elements of Corfu nature, to record the biodiversity of the island (and the entire Ionian Islands) as well as to report the most important environmental issues concerning Corfu society.

Scientific research and observation are the main tool for recording biodiversity, which is rendered in a simple and understandable way.

It is emphasized that the role of the Digital Museum is the same as that of other Museums based on the principles of environmental science and ecology, free from authoritarian and / or oppositional tendencies and views.

We hope for the participation of the active citizens of this place and especially of the new generation and we ask for their understanding for any imperfections and mistakes, as the Museum is in the phase of creation and has not yet taken its complete form.

Any remarks, comments, etc. will be checked by the administrators of the page before posting, in order to maintain the operating principles of the Museum.

The Board of Directors (BoD) of the Museum of Natural History of Corfu consists of: 

 • PRESIDENT: Stamatios – Konstantinos Guinness of Alexander.
 • VICE PRESIDENT: Vojsava Gjoni of Marahs
 • SECRETARY: Spyridon Guinness of Alexander
 • TREASURER – ADMINISTRATOR: Fotios Pagratis of Spyridon
 • MEMBER: Georgia Bogdou of Hercules

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\large_20220409024050_simaia_italias_25x18cm.jpegMuseo di Storia Naturale di Corfù

Il Museo digitale di Storia Naturale di Corfù è un ente giuridico, senza scopo di lucro, che opera con un Consiglio di Amministrazione di 5 membri. È uno sforzo per proteggere gli elementi della natura di Corfù, per registrare la biodiversità dell’isola (e di tutte le isole Ionie) e per segnalare le più importanti questioni ambientali riguardanti la società di Corfù.

La ricerca scientifica e l’osservazione sono lo strumento principale per la registrazione della biodiversità, resa in modo semplice e comprensibile.

Si sottolinea che il ruolo del Museo Digitale è lo stesso di altri Musei basati sui principi delle scienze ambientali e dell’ecologia, liberi da tendenze e visioni autoritarie e/o opposte.

Ci auguriamo nella partecipazione dei cittadini attivi di questo luogo e soprattutto della nuova generazione e chiediamo la loro comprensione per eventuali imperfezioni ed errori, in quanto il Museo è in fase di creazione e non ha ancora preso la sua forma completa.

Eventuali osservazioni, commenti, ecc. saranno verificati dagli amministratori della pagina prima della pubblicazione, al fine di mantenere i principi di funzionamento del Museo.

Il Consiglio di Amministrazione  del Museo di Storia Naturale di Corfù è composto da:

 • PRESIDENTE: Stamatios – Konstantinos Guinness di Alexander.
 • VICE PRESIDENTE: Vojsava Gjoni di Marahs
 • SEGRETARIO: Spyridon Guinness di Alexander
 • TESORIERE – AMMINISTRATORE: Fotios Pagratis di Spyridon
 • MEMBRO: Georgia Bogdou di Ercole