Αρχική

C:\Users\User\Desktop\ΚΟΧΥΛΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1.png

 E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\Flag_of_Greece.svg.png Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας

το ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας είναι ένας νόμιμος Φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί με 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελεί μια προσπάθεια  προστασίας των στοιχείων  της Κερκυραϊκής φύσης,  καταγραφής  της  βιοποικιλότητας  του νησιού (και του συνόλου των Επτανήσων) καθώς και αναφοράς  των  σημαντικότερων  περιβαλλοντικών  ζητημάτων  που αφορούν την Κερκυραϊκή κοινωνία. 

 Η επιστημονική έρευνα και η παρατήρηση αποτελούν το κύριο εργαλείο καταγραφής της  βιοποικιλότητας, η οποία αποδίδεται με απλό και κατανοητό τρόπο.

Τονίζεται ότι ο ρόλος του Ψηφιακού Μουσείου είναι ο ίδιος με αυτόν άλλων Μουσείων βασισμένος στις αρχές της επιστήμης του περιβάλλοντος και της οικολογίας, απαλλαγμένος από συμπολιτευτικές ή/και αντιπολιτευτικές τάσεις και απόψεις.

Ελπίζουμε στη συμμετοχή των ενεργών πολιτών αυτού του τόπου και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και ζητούμε την κατανόησή τους  για τυχόν ατέλειες και λάθη, καθώς το Μουσείο βρίσκεται στη φάση της δημιουργίας  και δεν έχει πάρει ακόμα την ολοκληρωτική μορφή του.

Τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια, κ.λπ θα ελέγχονται από τους διαχειριστές της σελίδας πριν αναρτηθούν, με σκοπό τη διατήρηση των αρχών λειτουργίας του Μουσείου

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\κατάλογος.jpgMuseum of Natural History of Corfu

The Digital Museum of Natural History of Corfu is a legal body, non-profit, operating with a 5-member Board of Directors. It is an effort to protect the elements of Corfu nature, to record the biodiversity of the island (and the entire Ionian Islands) as well as to report the most important environmental issues concerning Corfu society.

Scientific research and observation are the main tool for recording biodiversity, which is rendered in a simple and understandable way.

It is emphasized that the role of the Digital Museum is the same as that of other Museums based on the principles of environmental science and ecology, free from authoritarian and / or oppositional tendencies and views.

We hope for the participation of the active citizens of this place and especially of the new generation and we ask for their understanding for any imperfections and mistakes, as the Museum is in the phase of creation and has not yet taken its complete form.

Any remarks, comments, etc. will be checked by the administrators of the page before posting, in order to maintain the operating principles of the Museum

E:\ΜΟΥΣΕΙΟ\1. ΣΥΜΒΟΛΟ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ\large_20220409024050_simaia_italias_25x18cm.jpeg Museo di Storia Naturale di Corfù

Il Museo digitale di Storia Naturale di Corfù è un ente giuridico, senza scopo di lucro, che opera con un Consiglio di Amministrazione di 5 membri. È uno sforzo per proteggere gli elementi della natura di Corfù, per registrare la biodiversità dell’isola (e di tutte le isole Ionie) e per segnalare le più importanti questioni ambientali riguardanti la società di Corfù.

La ricerca scientifica e l’osservazione sono lo strumento principale per la registrazione della biodiversità, resa in modo semplice e comprensibile.

Si sottolinea che il ruolo del Museo Digitale è lo stesso di altri Musei basati sui principi delle scienze ambientali e dell’ecologia, liberi da tendenze e visioni autoritarie e/o opposte.

Ci auguriamo nella partecipazione dei cittadini attivi di questo luogo e soprattutto della nuova generazione e chiediamo la loro comprensione per eventuali imperfezioni ed errori, in quanto il Museo è in fase di creazione e non ha ancora preso la sua forma completa.

Eventuali osservazioni, commenti, ecc. saranno verificati dagli amministratori della pagina prima della pubblicazione, al fine di mantenere i principi di funzionamento del Museo