Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Συστήνεται αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ / ΛΟΓΟΤΥΠΟ.

2.1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος “ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ”.

2.2. Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή, όπου απαιτείται, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο την πιστή μετάφραση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αντίστοιχα της παραγράφου 2.1 του παρόντος άρθρου στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

2.3. Το λογότυπο της Εταιρείας περιλαμβάνει την απεικόνιση ενός κοχυλιού με εννέα πτυχές κυανέρυθρου χρώματος (κυανού χρώματος στη βάση και ερυθρού χρώματος στο υπόλοιπο σώμα), το οποίο περικλείεται εντός κύκλου, μαζί με την επωνυμία του.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχίζει δε από την καταχώριση του καταστατικού σύστασης αυτής στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

3.2. Η Εταιρεία συστήνεται με προοπτική να διαρκέσει όσο χρόνο χρειασθεί, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο άρθρο ή να διαπιστωθεί, ότι οι σκοποί αυτοί έχουν καταστεί ανέφικτοι. Το γεγονός αυτό διαπιστώνει και αποφασίζει μόνον η Συνέλευση των Εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΔΡΑ

4.1. Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Κερκυραίων.  Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει γραφεία στα όρια της έδρας της, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό τροποποίηση του καταστατικού.

4.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, μπορούν να δημιουργηθούν παραρτήματα και υποκαταστήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να μεταφερθεί η έδρα της Εταιρείας σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τηρουμένων των απαιτούμενων διατυπώσεων του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι σκοποί της Εταιρείας εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:  

5.1. Προστασία του φυσικού, δομημένου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος το οποίο ορίζεται τόσο με την επιστημονική όσο και με την ευρύτερη έννοια.  Συγκεκριμένα:

Α.  Καταγραφή, διατήρηση και προστασία της Βιοποικιλότητας των οργανισμών, των οικοσυστημάτων και του γενετικού υλικού σύμφωνα με τις βιολογικές και οικολογικές επιστήμες.

Β. Χωροταξικές προτάσεις για το αστικό, περιαστικό, δομημένο και  φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία, σύμφωνα με τις αρχές της χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής του τοπίου και της αειφορίας. 

Γ.  Ενημέρωση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και των φαινομένων που σχετίζονται με αυτήν όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, τα ακραία μετεωρολογικά συμβάντα, η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, η ερημοποίηση των οικοσυστημάτων, η παρουσίανέων θερμόφιλων ειδών στη Μεσόγειο όπωςλεσεψιανοί μετανάστες,  κ.α.

Δ.  Προστασία και διαχείριση των υπό προστασία περιοχών αλλά και των προστατευμένων περιοχών, όπως εθνικοί δρυμοί και εθνικά πάρκα, περιοχές natura 2000, θαλάσσια πάρκα, τοπία φυσικού κάλλους, κ.α.

Ε. Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Καταγραφή και μελέτη της παρουσίας νέων οργανισμών στη Μεσόγειο θάλασσα, αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Προστασία  των υποθαλάσσιων  λιβαδιών ποσειδώνιας. Μελέτη και προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Μελέτη και έρευνα για το φαινόμενο της υπεραλίευσης, προτάσεις  και μέτρα αντιμετώπισης.   

ΣΤ. Καταγραφή, προστασία και διαχείριση των εσωτερικών υδάτων (χειμάρρων, ποταμών, πηγών και εκβολών ποταμών, λιμνών, ελών, τελμάτων, αλμυρών ελών, λιμνοθαλασσών κ.α.) και των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Ζ. Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Καταγραφή και αντιμετώπιση των ρυπογόνων ουσιών του.

Η. Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας ζωής με έμφαση στην αντιμετώπιση της ρύπανσης και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από οικιακά, γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα. Διαχείριση οικοσυστημάτων που  φιλοξενούν φορείς λοιμωδών και μολυσματικών ασθενειών όπως τα κουνούπια που αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές των παθογόνων της ελονοσίας.

Θ. Πρωτοβουλίες για τη διάδοση της υγιεινής διατροφής με ταυτόχρονη  προστασία του καταναλωτή. Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού. Προστασία των παραδοσιακών και ντόπιων φυτικών ποικιλιών και των ζωικών ρατσών.

Ι.    Προαγωγή και ενίσχυση των εναλλακτικών και ήπιων μορφών ενέργειας.

ΙΑ. Προαγωγή και ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον οικολογικό και αγροτικό τουρισμό. 

ΙΒ.  Προώθηση της οικοδιαχείρισης και της οικοανάπτυξης.

ΙΓ.  Μελέτη και δημοσιοποίηση του πολιτισμού και της ιστορίας των Ιόνιων Νήσων, της λαογραφίας, της γαστρονομίας, των παραδόσεων,  των κατασκευών, των επαγγελμάτων, της επιστημονικής δράσης. Ανάδειξη  των επιστημονικών δραστηριοτήτων της  Ιονίου Ακαδημίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων.

5.2. Ανάπτυξη ερευνητικού έργου, συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα,  διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων σε τομείς και δραστηριότητες όπως αναφέρονται παραπάνω.

5.3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εκλαΐκευσης στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

5.4. Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων, ταινιών, video, κλπ. και γενικά παραγωγή εποπτικού και ενημερωτικού υλικού στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

5.5. Δημιουργία δικτύων πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

5.6. Συλλογή και διατήρηση αρχειακού & άλλου υλικού στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

5.7. Υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση περιβαλλοντικού, οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5.8. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανθρωπογενούς & φυσικού περιβάλλοντος.

5.9. Ενίσχυση όλων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον τοπικό, εθνικό, μεσογειακό και διεθνή χώρο. Συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Μεσογείου, της Ευρώπης και της Υφηλίου.

5.10. Δημιουργία,  ίδρυση και/ή διαχείριση δομών και φορέων που βοηθούν, προάγουν και ενισχύουν τους στόχους και τους σκοπούς στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω (μεταξύ άλλων Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Επιστήμης, ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας, Βοτανικό Κήπο και βοτανικές διαδρομές, Περιπατητικά Μονοπάτια, Διαδρομές Ιστορίας, Λαογραφίας και Φύσης, Γαστρονομικές Διαδρομές,  Ενυδρεία (aquarium), Τerrarium, Φυσικά Πάρκα, Θαλάσσια Πάρκα, Μουσεία Αλιείας, Ναυτιλίας και Θάλασσας, Οικοπάρκα, Οικοκοινότητες, Ξενώνες, Κατασκηνώσεις, Βιβλιοθήκες, Τράπεζα Σπόρων παραδοσιακών και ντόπιων ποικιλιών, Τράπεζες Πληροφοριών, διαδικτυακή Θεματική Πύλη (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων, Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη,  Φόρουμ και Κέντρο Μελετών).

5.11. Ανάπτυξη της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

5.12. Ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο  την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

5.13  Καταγραφή, μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου της μετακίνησης ανθρώπινων πληθυσμών σε τοπικό  και διεθνές επίπεδο εξαιτίας, μεταξύ άλλων: αστυφιλίας, κλιματικών αλλαγών, παρεμβάσεων στις τοπικές καλλιέργειες, επικράτησης μονοκαλλιεργειών, εντατικοποίησης της παραγωγής, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, υπεραλίευσης, διάρρηξης του παραγωγικού ιστού, εξάντλησης και υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα και του πόσιμου νερού, ελέγχου των καλλιεργειών και των εκμεταλλεύσεων από τρίτους, ασθενειών και επιδημιών, πολέμων, διακρίσεων κάθε μορφής (όπως φυλής, θρησκείας, γλώσσας, τρόπου ζωής και προτιμήσεων, ιδεολογίας κ.α), ατυχημάτων (πυρηνικών, χημικών κ.α.)  

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

 Η Εταιρεία υλοποιεί τους καταστατικούς σκοπούς της χρησιμοποιώντας κατάλληλες δράσεις και μέσα όπως κατωτέρω (η παράθεση των μέσων είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική):

6.1. Διοργάνωση συνεδρίων, φεστιβάλ, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Έκδοση βιβλίων, παραγωγή εποπτικού και ενημερωτικού υλικού. Δημιουργία δικτύων πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Συλλογή και διατήρηση αρχειακού & άλλου υλικού. Ψηφιοποίηση θεμάτων περιβαλλοντικού, οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανθρωπογενούς & φυσικού περιβάλλοντος.

  • Δημιουργία,  ίδρυση και/ή διαχείριση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Επιστήμης, ψηφιακού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας, Βοτανικού Κήπου και βοτανικών διαδρομών, Μονοπατιών και Διαδρομών, Ενυδρείων  (aquarium), Τerrarium, Φυσικών Πάρκων, Θαλάσσιων Πάρκων, Μουσείων Αλιείας, Ναυτιλίας και Θάλασσας, Οικοπάρκων,  Οικοκοινοτήτων, Ξενώνων, Κατασκηνώσεων, Βιβλιοθηκών, Τράπεζας Σπόρων παραδοσιακών και ντόπιων ποικιλιών, Τράπεζας Πληροφοριών, διαδικτυακής Θεματικής Πύλης (Portal),  Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, Φόρουμ και Κέντρου Μελετών.
  •  Ανάπτυξη ανοικτού διαλόγου και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Εταιρείας μέσα από τις ιστοσελίδες της.
  • Δημιουργία αρχείου πληροφοριών και λειτουργία επιτροπών μελέτης και παρακολούθησης θεμάτων για όλους τους πυλώνες που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας (περιβάλλον, βιοποικιλότητα, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιο οικοσύστημα, προστατευμένες περιοχές, βιολογική γεωργία, υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, αειφόρος ανάπτυξη, υγιεινή διατροφή, προστασία καταναλωτή, κλιματική αλλαγή, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  Πολιτισμό και λαογραφία. Έρευνα και εκπαίδευση, κλπ.).
  •  Χορήγηση Υποτροφιών, Δωρεών και Οικονομικών Ενισχύσεων σε φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, με ερευνητικά ιδρύματα και επιμελητήρια, με σωματεία, συλλόγους  και Μ.Κ.Ο., με ιδιώτες και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη διεκδίκηση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό  ευρώ (€ 100).

7.2. Το Εταιρικό Κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά Μερίδια, το καθένα από τα οποία ορίζεται ισόποσο των εκατό ευρώ (€ 20).

7.3. Το ως άνω ποσό του κεφαλαίου κατεβλήθη από τους αναφερόμενους στο άρθρο 27 του παρόντος αρχικούς εταίρους.

7.4. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατή η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είτε ισομερώς από τους αρχικούς εταίρους (με αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου και σύγχρονη τροποποίηση των παραγράφων 7.1 και 7.2 του παρόντος) είτε με είσοδο νέων εταίρων (και σύγχρονη τροποποίηση της παραγράφου 7.1 του παρόντος) είτε με συνδυασμό αμφοτέρων των μεθόδων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΡΟΙ

8.1. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται από:

α) Δωρεές, χορηγίες και εισφορές των Εταίρων,

β) Δωρεές και χορηγίες των μελών της Εταιρείας και τρίτων.

 γ) Ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων,

δ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς καθώς και δημόσιες, αυτοδιοικητικές  ή ιδιωτικές επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ε) Έσοδα από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παρέχονται για την υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας,

στ) Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας, το Νόμο και τα χρηστά ήθη.

8.2. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, τα έσοδά της θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμονται κέρδη στους Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά την οποτεδήποτε λύση της Εταιρείας.

8.3. Η μοναδική κατηγορία καταβολών που δύναται να γίνει προς Εταίρους ή άλλα πρόσωπα εντεταλμένα σχετικώς από την Εταιρεία, είναι ποσά αποζημίωσης ή ελάχιστης αμοιβής για ανάληψη και διαχείριση προγραμμάτων, όπως αυτά που αναφέρονται στο οικείο άρθρο περί των σκοπών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΑΙΡΟΙ/ ΦΙΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 27 του παρόντος, οι οποίοι στο εξής και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, θα αναφέρονται ως «Αρχικοί Εταίροι».

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

10.1. Επιτρέπεται η είσοδος νέων Εταίρων στην Εταιρεία. Προϋπόθεση για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία είναι η προηγούμενη πρόταση ενός τουλάχιστον εν ενεργεία Εταίρου και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως προς το σκοπό αυτό, μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου, και πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της σχετικής αίτησης εισόδου του νέου Εταίρου στην Εταιρεία.

10.2. Σε κάθε περίπτωση εισόδου νέου Εταίρου, το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής του θα είναι ένα Εταιρικό Μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 του παρόντος). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε Εταίρου με κλάσμα Μεριδίου.

10.3. Κάθε Εταίρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο, η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς όλους τους υπόλοιπους εταίρους. Η Εταιρεία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος.

10.4. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, αφάνειας, κήρυξης σε δικαστική συμπαράσταση κάποιου Εταίρου και εφόσον οι εναπομείναντες Εταίροι είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζει το έργο της.

 10.5. Στην περίπτωση που κάποιος Εταίρος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, οι διάδοχοί του κληρονομούν την εταιρική του μερίδα και η Εταιρεία  υποχρεούται να τους καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος. Στην περίπτωση αυτή, η ψήφος του χάνεται και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων.

10.6. Η εταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη.

10.7 Κάθε Εταίρος παραιτείται του δικαιώματός του να καταγγείλει την εταιρεία. Αν παρά ταύτα ένας Εταίρος προβεί σε καταγγελία, αυτή συμφωνείται ότι θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δική του συμμετοχή στην Εταιρεία και θα συνεπάγεται τη μονομερή αποχώρησή του από την Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

 Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

12.1. Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ’ αναλογία προς τα Εταιρικά Μερίδια, με την έννοια ότι κάθε Εταιρικό Μερίδιο παρέχει στον Εταίρο το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

12.2. Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο κατωτέρω.

12.3. Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

13.1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου είναι οι εξής:

(α) Αρχική εφάπαξ εισφορά με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο.

(β) Οι ετήσιες εισφορές, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των Εταίρων.

13.2. Κάθε Εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των προσωπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των σκοπών και την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του η ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

13.3. (α) Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, καθώς και (β) συστηματική παραβίαση του Καταστατικού της Εταιρείας ή (γ) συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν λόγο αποπομπής Εταίρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του, για να εκφέρει τις απόψεις του. Η αποπομπή πρέπει να αποφασιστεί από τη Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ.

14.1. Η Εταιρεία για την επίτευξη, προώθηση και υποστήριξη των σκοπών της μπορεί να έχει Μέλη και να διατηρεί μητρώο Μελών, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

14.2. Τα μέλη μπορούν να μετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συναντήσεις, συνέδρια, εκδρομές, επισκέψεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή στις οποίες αυτή συμμετέχει. Επίσης δύνανται να λαμβάνουν μέρος στα Προγράμματα που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

14.3 Τα μέλη:

Θα συμμετέχουν σε δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Θα δικαιούνται να υποβάλουν στην εταιρεία προτάσεις θεματολογίας και δράσεων.

Θα είναι αποδέκτες των πληροφοριών που αφορούν στην εταιρεία και τη δράση της (έντυπων και ηλεκτρονικών)

 ΑΡΘΡΟ 15: ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ως Φίλοι της Εταιρείας  χαρακτηρίζονται όλοι οι υποστηρικτές του οράματος, του σκοπού και των στόχων της. Ήτοι, φίλοι της,  μπορούν εγγραφούν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φίλου, ηλικίας και επαγγέλματος αρκεί συνειδητά να υποστηρίζουν τις απόψεις της  και να συγκλίνουν με το καταστατικό πνεύμα της Εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο της εγγραφής τους το οποίο συνυπογράφεται από τους ίδιους και από το μέλος της Εταιρείας  που κάνει την εγγραφή. Θα τηρείται βιβλίο “Φίλων της Αστικής, Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

 Οι Φίλοι δεν σχετίζονται με τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι:

i.  Η Συνέλευση των Εταίρων

ii.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

iii.  Ο Πρόεδρος

iv.  O Αντιπρόεδρος

v.   Ο Γραμματέας

vi.  Ο Ταμίας – Διαχειριστής

i.: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

i.α. Γενικά – Συνεδριάσεις

i.α.1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συγκαλείται: α) τακτικά από τον Πρόεδρο της Εταιρείας στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα, το τρίτο (3ο) Σάββατο κάθε Ιανουαρίου και ώρα 11.00 πρωινή στο γραφείο της έδρας της Εταιρείας και β) εκτάκτως, με απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το ήμισυ τουλάχιστον των Εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση γνωστοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε εταίρου και με σύγχρονη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο χώρος και η ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των εταίρων της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσοι εταίροι και αν παρίστανται.

i.α.2. Στη Συνέλευση των Εταίρων μετέχουν οι εταίροι αυτοπροσώπως. Επιτρέπεται σε Εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον Εταίρο για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα έχει θεωρηθεί ως προς την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος από ΚΕΠ ή αρμόδια αρχή.

i.α.3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς ειδικότερα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εταιρείας.

i.α.4. Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών, διανέμονται σε αντίγραφα σε κάθε Εταίρο, εφόσον ζητηθούν.

i.β.  Αρμοδιότητες

Η Συνέλευση των Εταίρων:

i.β.1  κατευθύνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την οικονομική πορεία της Εταιρείας,

i.β.2. εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

i.β.3.  Αποφασίζει:

– για τη λύση ή τη συνέχιση της Εταιρείας,

– για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

– για το ύψος των εισφορών.

– για την είσοδο νέων Εταίρων,

– για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού,

– για τη θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,

– για την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας,

– για την επίλυση διαφωνιών των Εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,

– για την ερμηνεία των όρων του καταστατικού,

– για τα δικαιώματα των Εταίρων,

– για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου έτους,

– για τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους,

– για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία-Διαχειριστή  και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί να ανακαλεί αιτιολογημένα την εκλογή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγοντας συγχρόνως νέο.

για την εκλογή, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως επίτιμων μελών ή επίτιμων Προέδρων της εταιρείας, ατόμων (εταίρων ή μη) που με οποιοδήποτε εξαιρετικά σημαντικό τρόπο συμβάλλουν στους σκοπούς της εταιρείας ή συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που άπτονται των σκοπών της εταιρείας. Επίτιμα μέλη ή επίτιμοι Πρόεδροι της εταιρείας μπορούν να ορίζονται και εξέχουσες προσωπικότητες, που συμμερίζονται, στηρίζουν και προβάλλουν δημοσίως με τις απόψεις τους, τους σκοπούς της εταιρείας.

– για κάθε άλλο σημαντικό θέμα, που υπάρχει διαφωνία και αφορά στη λειτουργία και στους σκοπούς της εταιρείας.

ii: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ii.α. Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ii.α.1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.

ii.α.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία.

ii.α.3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ii.β.  Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

ii.β.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το άρθρο 16.2 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον Πρόεδρο της εταιρείας.

ii.β.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, παρόντος του Προέδρου της εταιρείας, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλος του ή εταίρο της εταιρείας), την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ii.γ. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

ii.γ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ii.γ.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

ii.γ.3. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ii.γ.4. Η θέση αποχωρούντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνεται, με απόφαση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από αναπληρωματικό μέλος, κατά τη σειρά της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση. Αν εξαντληθούν και τα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση προς αναπλήρωση του ελλείποντος ή των ελλειπόντων μελών και για το μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου χρονικό διάστημα.

ii.δ. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii.δ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ii.δ.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκλησή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύγχρονη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως.

ii.δ.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλισής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ii.ε.  Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

ii.ε.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο με απλή γραπτή Δήλωση του η οποία  και προσκομίζεται στην συνεδρίαση του Δ.Σ. με οποιονδήποτε τρόπο.  Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

ii.ε.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

ii.ε.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρείας.

ii.στ. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

ii.στ.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii.στ.2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

iii. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

iii.α. Γενικά

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για δύο έτη.  Σε περίπτωση άρνησης ή μόνιμης αδυναμίας του εκάστοτε Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται με απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα είτε για μια νέα διετία. Η απόφαση για την εκλογή Προέδρου λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρισταμένων στη γενική συνέλευση εταιρικών μεριδίων και αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση το αμέσως επόμενο Σάββατο, οπότε εκλέγεται αυτός που πλειοψηφεί σχετικά μεταξύ των υποψηφίων. Αν και πάλι για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί Πρόεδρος, ο παλαιός Πρόεδρος συνεχίζει προσωρινά τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από Γενική Συνέλευση, που συγκαλεί εντός 5 εβδομάδων κ.ο.κ. Αν ο Πρόεδρος αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται στον Αντιπρόεδρο, που συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός μηνός με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου.

iii.β. Καθήκοντα

iii.β.1. Ως Πρόεδρος, συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων, διευθύνει τις συνεδριάσεις της, ενημερώνει τους Εταίρους και τους φίλους για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας γραπτώς ή προφορικώς και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων.

iii.β.2. Ως Εκπρόσωπος: Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με συνεργάτες ή προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, επενδύει την περιουσία της.

iv. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να τα ασκήσει.

v. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

v.α. Γενικά

Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά Εταίρος της και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με διετή θητεία. Σε περίπτωση άρνησης ή μόνιμης αδυναμίας του Γραμματέα να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται με απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα είτε για μια νέα διετία. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων.

v.β.  Καθήκοντα

Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης, των βιβλίων της εταιρείας υπό τις οδηγίες του Προέδρου καθώς και για την τήρηση – ενημέρωση του Μητρώου των Μελών της Εταιρείας.

vi. Ο ΤΑΜΙΑΣ  – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

vi.α.  Ο Ταμίας-Διαχειριστής  της εταιρείας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών.

vi.β.  Ο Ταμίας-Διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς και στο αντικείμενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, καταβάλλει και εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., παραδίδει και παραλαμβάνει κινητά, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει και παραλαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια.  Έχει την ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων ή αξιών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

vi.γ.  Ο Ταμίας-Διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εταίρο της εταιρείας, να ενεργήσει εφ’ άπαξ μία συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης της εταιρείας. 

vi.δ.   Ο Ταμίας-Διαχειριστής λογοδοτεί στη Συνέλευση των Εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής.

vi.ε.   Σε περίπτωση που ο ως άνω ταμίας-διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

vi.στ.  Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους εταίρους ενεργούντες συλλογικά.

vi.ζ. Ο Ταμίας-Διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη χρήση, θα αρχίσει από την ίδρυση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2016.

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εταιρεία, όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαριστεί. Τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία κατά τη διάλυση του νομικού προσώπου περιέρχεται, αφαιρουμένων των αρχικών εισφορών των Εταίρων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

            1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της

β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε.

       2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 777 έως 783 του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστής ορίζεται ο Πρόεδρος της Εταιρείας, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν διαφορετικά.

         3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σ’αυτούς ό,τι απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 19: ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εταιρική σχέση είναι τα δικαστήρια της Κέρκυρας.

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

21.1. Το παρόν συνιστά το Καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «”ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».

21.2. Το Καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, έχει έκταση δεκατεσσάρων  (14) σελίδων και συντάχθηκε σε πέντε (5) ισότυπα, που υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι αρχικοί εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής:

1. Σπυρίδων Γκίνης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Κέρκυρας,  *****,  ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Σταμάτιος – Κωνσταντίνος Γκίνης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αγίου Γεωργίου Αργυράδων Κέρκυρας,  ΑΦΜ *****  ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3. Γεωργία Μπόγδου του Ηρακλή, κάτοικος  Κέρκυρας, ΑΦΜ******  ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4. Φώτιος Παγγράτης του Σπυρίδωνος, κάτοικος  Πετριτή Κερκύρας, ΑΦΜ ******  ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5. Vojsava Gjoni του Marahs, κάτοικος Κέρκυρας,  ΑΦΜ *****,  ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Το παρόν υπογράφηκε από τους Αρχικούς Εταίρους και ιδρυτές στην έδρα της Εταιρείας την 26η Μαΐου του 2016  και θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

  • Σπυρίδων Γκίνης του Αλεξάνδρου
  • Σταμάτιος – Κωνσταντίνος Γκίνης του Αλεξάνδρου
  • Γεωργία Μπόγδου του Ηρακλή
  • Φώτιος Παγγράτης του Σπυρίδωνος
  • Vojsava Gjoni  του Marash